Historisk arkiv

Fortsatt svake driftsresultater i kommunesektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Etter flere år med svekkelse av netto driftsresultater for kommunesektoren som helhet, stoppet den negative utviklingen opp i 2003. Siden kommunesektorens skatteinntekter i fjor ble 3,5 milliarder kroner lavere enn anslått i statsbudsjettet for 2003, kunne en ventet ytterligere svekkelse av netto driftsresultat i 2003. Den sterke rentenedgangen har imidlertid gitt lavere renteutgifter, noe som isolert sett har styrket netto driftsresultat. (01.04.2004)

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Dato: 01.04.2004

Fortsatt svake driftsresultater i kommunesektoren

Etter flere år med svekkelse av netto driftsresultater for kommunesektoren som helhet, stoppet den negative utviklingen opp i 2003. Siden kommunesektorens skatteinntekter i fjor ble 3,5 milliarder kroner lavere enn anslått i statsbudsjettet for 2003, kunne en ventet ytterligere svekkelse av netto driftsresultat i 2003. Den sterke rentenedgangen har imidlertid gitt lavere renteutgifter, noe som isolert sett har styrket netto driftsresultat.Videre er det tegn til at kommunesektoren har tilpasset aktiviteten til en stram kommuneøkonomi, blant annet gjennom et økende fokus på effektivisering og modernisering.

Kommunesektorens netto driftsresultat anslås til 0,5 prosent av inntektene i 2003. Dette er om lag samme resultat som i 2002. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) mener det er bekymringsfullt at netto driftsresultat for kommunesektoren har ligget på et svært lavt nivå gjennom flere år. Det er imidlertid positivt at kommunene utenom Oslo forbedret resultatet i 2003.

Utvalget betrakter netto driftsresultat som den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye kommunene har til disposisjon etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt.

I kommunene utenom Oslo var netto driftsresultat mellom 2 og 2,5 prosent av inntektene i årene 1999-2001. I 2002 ble netto driftsresultat klart svekket, til 0,1 prosent av inntektene. I 2003 ble netto driftsresultat noe forbedret, til 0,6 prosent av inntektene.

Oslo kommune har hatt netto driftsresultat på i underkant av 3 prosent av inntektene de senere årene. I 2003 ble netto driftsresultat klart svekket, til –0,7 pst av inntektene.

Fylkeskommunene hadde samlet sett negative netto driftsresultater i årene 1999-2001. I 2002 fikk fylkeskommunene en klar forbedring av netto driftsresultat, til 0,9 prosent av inntektene. For 2003 anslås resultatet til drøyt 1 prosent.

Etter mange år med vekst i kommunal sysselsetting, ser det nå ut til at veksten flater ut. Den samlede aktiviteten i kommunesektoren anslås å være uendret både i 2002 og 2003. Det normale i perioden etter 1990 har vært årlig aktivitetsvekst i kommunesektoren på 2 prosent eller mer.

Priv. til red.
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget er sammensatt av medlemmer bl.a. fra Kommunenes Sentralforbund, Kommunal- og regionaldepartementet, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Nærmere opplysninger ved Utvalgets leder professor Lars-Erik Borge, NTNU, tlf. 99 00 46 11, eller ved utvalgets sekretariat i Kommunal- og regionaldepartementet på tlf. 22 24 72 34/29.