Historisk arkiv

Høy inntektsvekst og moderat aktivitetsvekst gir bedre balanse i kommuneøkonomien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

TBU sin desemberrapport 2004

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi forventer at dette vil bidra til en viss styrking av netto driftsresultat for kommunesektoren i 2004. (07.12.2004)

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

Dato: 07.12.2004

Høy inntektsvekst og moderat aktivitetsvekst gir bedre balanse i kommuneøkonomien

Kommuneøkonomien 2004 er preget av høy inntektsvekst og moderat sysselsettingsvekst. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi forventer at dette vil bidra til en viss styrking av netto driftsresultat for kommunesektoren i 2004.

Utvalget betrakter netto driftsresultat som den primære indikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. Netto driftsresultat viser hvor mye kommunene har til disposisjon etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt.

Utviklingen i kommuneøkonomien de senere årene er kjennetegnet ved svake driftsresultater og et høyt investeringsnivå. De svake driftsresultatene har blant annet sammenheng med at inntektsveksten har vært relativt lav de siste årene, særlig i 2002 og 2003. Den lave realinntektsveksten hadde i 2002 sammenheng med økte pensjonskostnader, og i 2003 med at skatteinntektene ble lavere enn antatt i budsjettet. Moderat vekst i sysselsettingen og rentenedgangen de siste årene har bidratt til å begrense svekkelsen av netto driftsresultat.

Realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2004 anslås nå til å bli om lag 4¼ prosent, tilsvarende om lag 8¼ milliarder kroner. Dette er den høyeste inntektsveksten siden 1997. Skatteinntektene til kommunesektoren antas å bli om lag 3,4 mill. kr lavere enn anslått i budsjettet for 2004. På den annen side blir prisveksten på kommunal tjenesteyting lavere enn anslått i budsjettet for 2004. Dette bidrar til å styrke kommuneøkonomien. I tillegg vil kommunesektoren som ledd i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet, få kompensert 2,2 milliarder kroner av skattesvikten på årets budsjett. Kommunesektorens realinntektsnivå i inneværende år ser dermed ut til å bli om lag på det nivå som ble anslått ved salderingen av budsjettet for 2004.

Aktivitetsveksten i kommunesektoren i 2004 anslås til 0,7 prosent, noe som har sammenheng med forventninger om en moderat sysselsettingsvekst og en nedgang i investeringene i inneværende år. Nedgangen i investeringene må ses i lys av at investeringsnivået i kommunesektoren har vært høyt de senere år, bl.a på grunn av betydelige reformer og satsinger i grunnskolen, eldreomsorgen, psykiatrien og på barnehageområdet. Lavere investeringsnivå og høyere driftsresultat bidrar til å redusere underskuddet før lånetransaksjoner fra 15 milliarder kroner i 2003 til 10 milliarder kroner i 2004.

Priv. til red.
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget er sammensatt av medlemmer bl.a fra Kommunenes Sentralforbund, Kommunal- og regionaldepartementet, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Nærmere opplysninger ved Utvalgets leder professor Lars-Erik Borge, NTNU, tlf. 73 59 19 41 eller tlf. 99 00 46 11, eller ved utvalgets sekretariat i Kommunal- og regionaldepartementet på tlf. 22 24 72 34/29.