Historisk arkiv

Hvor mye tjenester produserer kommunene?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

TBU sin desemberrapport 2004

Nye beregninger av produksjonsindeksen for 375 kommuner vises i desemberrapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi. (07.12.2004)

Pressemelding fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

Dato: 07.12.2004

Hvor mye tjenester produserer kommunene?
- produksjonsindeks for kommunale tjenester beregnet for 2003

Nye beregninger av produksjonsindeksen for 375 kommuner vises i desemberrapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Hvor mye tjenester som kommunen produserer har klar sammenheng med inntektsnivået, men det er også store forskjeller mellom kommuner med om lag samme inntektsnivå.

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenesteproduksjon basert på produksjonsindikatorer for de ulike sektorer. Den indeksen som beregnes omfatter barnehager, grunnskole, primærhelsetjeneste, pleie og omsorg, barnevern og sosialkontortjenester. Basert på data fra 2003 vises i rapporten produksjonsindeksen for 375 av landets kommuner. Indeksen ble også beregnet i 2001 og 2002.

Analysene viser en klar sammenheng mellom produksjonsindeksen og inntektsnivå. Kommuner med gode økonomiske rammebetingelser har gjennomgående høyere produksjon enn kommuner med dårlige økonomiske rammebetingelser. Små kommuner og kommuner i Nord-Norge har gjennomgående høy verdi på produksjonsindeksen, noe som har sammenheng med høyt inntektsnivå og lav arbeidsgiveravgift.

Selv om det er en systematisk sammenheng mellom produksjonsindeksen og inntekter, er det betydelig variasjon i produksjonsindeksen mellom kommuner med om lag samme inntektsnivå. En vesentlig del av denne variasjonen kan forklares med at produksjonsindeksen ikke fanger opp alle aspekter ved tjenesteproduksjonen og at korrigert inntekt ikke gir et fullstendig bilde av kommunenes økonomiske rammebetingelser. Variasjonen har også sammenheng med forskjeller i effektivitet mellom kommunene.

Priv. til red.
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene. Utvalget er bl.a sammensatt av medlemmer fra Kommunenes Sentralforbund, Kommunal- og regionaldepartementet, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Nærmere opplysninger ved Utvalgets leder professor Lars-Erik Borge, NTNU, tlf. 73 59 19 41 eller 99 00 46 11, eller ved utvalgets sekretariat i Kommunal- og regionaldepartementet på tlf. 22 24 72 29/34.