Historisk arkiv

Tiltak mot sosial dumping

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Regjeringen legger i dag frem forslag for Stortinget om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, ligningsloven, utlendingsloven og allmenngjøringsloven. (28.05.2004)

Pressemelding

Nr.: 74/2004
Dato: 28.05.2004

Tiltak mot sosial dumping

Regjeringen legger i dag frem forslag for Stortinget om lov om endringer i arbeidsmiljøloven, ligningsloven, utlendingsloven og allmenngjøringsloven.

EU- og EØS-samarbeidet ble utvidet med 10 nye medlemsland 1. mai 2004. Samme dato ble overgangsordninger overfor arbeidstakere fra åtte av de nye medlemslandene satt i kraft.

Regjeringen ønsket å avvente erfaringene med EU –utvidelsen før det ble tatt stilling til om det var behov for ytterligere tiltak, men flertallet i Stortinget ville ha tiltak mot sosial dumping umiddelbart. På grunn av den korte tidsfristen har det ikke vært mulig å sende forslagene ut på alminnelig høring.

Regjeringen foreslår nå følgende tiltak mot sosial dumping i tillegg til overgangsordningene:

  • Det innføres en ny bestemmelse i utlendingsloven. Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at vilkårene for innvilgelse av arbeids- og oppholdstillatelse følges i virksomhetene. Ved mistanke om brudd på regelverket om arbeids- og oppholdstillatelse skal utlendingsmyndighetene varsles.
  • Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at lønns- og arbeidsvilkår som følger av vedtak om allmenngjøring etter allmenngjøringsloven blir overholdt.
  • Departementet får hjemmel i arbeidsmiljøloven til å gi forskrift som pålegger bruk av identitetskort for arbeidstakere innenfor bransjer der det nødvendig eller hensiktsmessig for å ivareta arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet. Det samme gjelder oversiktslister over ansatte som til enhver til har rett til å oppholde seg på arbeidsplassen.
  • Endelig foreslås det å endre ligningsloven slik at rapporteringsplikten til Sentralskattekontoret for utenlandssaker utvides til å gjelde opplysninger om alle utenlandske arbeids- og oppdragstakere innen alle bransjer. Det er forutsatt at det skal kunne gjøres unntak for rapporteringsplikten.