Historisk arkiv

Ny mellombels lov om arbeids- og opphaldsløyve for vietnamesarar på Filippinane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Pressemelding 09.09.2005

Stortinget vedtok i juni i år ei mellombels lov som trer i kraft 1. oktober 2005. Denne lova opnar for at vietnamesarar som tilhøyrar ei spesiell gruppe på Filippinane og som har nære slektningar i Noreg kan søkje om arbeids- og opphaldsløyve i Noreg. (09.09.2005)

Pressemelding

Nr.: 205/2005
Dato: 09.09.2005

Ny mellombels lov om arbeids- og opphaldsløyve for vietnamesarar på Filippinane

Stortinget vedtok i juni i år ei mellombels lov som trer i kraft 1. oktober 2005. Denne lova opnar for at vietnamesarar som tilhøyrar ei spesiell gruppe på Filippinane og som har nære slektningar i Noreg kan søkje om arbeids- og opphaldsløyve i Noreg.

Lova har si bakgrunn i Stortinget sitt anmodningsvedtak nr. 181 (2004- 2005). Regjeringa blei bedt om å lage ei ordning som opnar for at dei attendeverande vietnamesarane som kom til Filippinane som båtflyktningar med nære slektningar i Noreg, kan komme til Noreg innanfor kvota for overføringsflyktningar. Det vart understreka frå Stortinget at dette inneber eit eingangstilfelle på bakgrunn av ein heilt ekstraordinær situasjon.

På grunn av saka si spesielle karakter, har det vært naudsynt å leggje til rette ulike førebuingstiltak før lova kunne tre i kraft.

Søknad om arbeids- og opphaldsløyve etter lova må rettas til den norske utanriksstasjonen på Filippinane i perioden 1. oktober 2005 til 1. oktober 2006. Utlendingsdirektoratet vil på vanleg måte handsame søknader i medhald av lova.

For nærare informasjon sjå www.udi.no