Historisk arkiv

Bygningslovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Bygningslovutvalget ble opprettet i 2002 og avleverte sin sluttrapport i 2005.

Utvalg for en bred gjennomgang av bygningslovgivningen, Bygningslovutvalget, ble opprettet ved kgl. res. 15. mars 2002. Arbeidet er ferdigstilt og delutredning II Mer effektiv bygningslovgivning II ble avgitt 28. juni 2005.

I overensstemmelse med mandatet har utvalget foretatt en total gjennomgang av bygningslovgivningen med sikte på forenkling. Grunntrekkene i dagens system er i stor utstrekning beholdt, men med basis i det utvalget har funnet av reformbehov foreslås en rekke endringer. Summen av forslagene utgjør etter Bygningslovutvalgets syn forenkling, effektivisering og brukervennlighet av bygningslovgivningen for alle brukergrupper.

Dokumenter