Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Om Bygningslovutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Om utvalget

Utvalget ble oppnevnt 15. mars 2002, og skal ha en funksjonstid på 3 år. Det tok noe tid å få på plass sekretærer og oppstart av arbeidet skjedde derfor først 13. juni 2002 i forståelse med KRD. Utvalget skal avgi to delinnstillinger, den første etter ett års funksjonstid, som i utgangspunktet ble satt til 20. juni 2003, mens siste delinnstilling skal avgis innen 20. juni 2005.

Fordi Planlovutvalget er blitt noe forsinket med sin siste delinnstilling, søkte Bygningslovutvalget om utsettelse av leveringstidspunktet for sin første delinnstilling, slik at utvalget får tid til å sette seg inn i forslaget fra Planlovutvalget og foretatt en vurdering av deres forslag før de fremmer sine egne forslag. KRD har således gitt Bygningslovutvalget utsettelse til 20.10.03, men utvalget er samtidig bedt om å prioritere arbeidet med temaet ”Utbyggingsavtaler”, slik at dette søkes tatt med i delutredning I.

Noe av det utvalget er bedt om å vurdere er lovstruktur, regelnivåer, formål, virkeområde og forholdet til annet regelverk. Mandatet gir klare føringer på at utvalget skal redusere kompleksitet, forenkle og effektivisere. En nærmere angivelse av temaer som utvalget skal vurdere er:

 • Rollefordeling myndigheter – utbyggere, utbyggingsavtaler
 • Søknadssystem, saksbehandlingsregler, førsteinstans og klageinstans, saksflyt, kommunikasjonsform (elektroniske og digitale prosesser, teknologi), tidsbruk, organisering, kompetanse
 • Om byggetomta, bebyggelsen og særlige bygg og anlegg
 • Forholdet mellom plansaker og byggesaker
 • Forholdet til eksisterende bebyggelse
 • Kostnadsfordeling, refusjon, gebyrer

Utvalget er i mandatet bedt om å samarbeide med Planlovutvalget på de temaene som utvalgene har felles. Berøringspunkter er bla.

– Formålsbestemmelsen, lovens struktur, forholdet til andre lover, sterkere integrering mellom plan og byggesaksprosess, spørsmålet om å opprettholde et ”to-sporet” system, reduksjon av lovens materielle bestemmelser og utbyggingsavtaler.

Selv om det er forutsatt et samarbeid, er det to utvalg på ulike stadier hvor selve utredningsprosessen ikke har vært samkjørt. Det har likevel vært kontakt og gjensidig orientering mellom de to utvalg.

Bygningslovutvalget vil skille mellom delinnstilling I og II både på dybde – detaljeringsgrad, og det vil også være tematiske skiller mellom innstillingene.

Første delinnstilling vil være på et mer overordnet nivå hvor man vil gi en oversikt over problemstillinger, mangler og svakheter ved dagens system/regelverk og peke på reformbehov og mulige løsningsalternativer. Utvalget vil redegjøre for prinsipper/veivalg på sentrale områder, f.eks. lovstruktur, formålsproblematikk, rollefordeling forholdet plansaker/byggesaksprinsipper og søknadssystem og saksbehandling, mens noen temaer vil helt utstå til delutredning II. Dette vil bl.a. være temaer som

 • tilgjengelighet
 • miljøkrav
 • forholdet til eksisterende bebyggelse
 • justering av eiendomsgrenser
 • kostnadsfordeling
 • refusjon
 • gebyr

Alle detaljer og utformingen av regler og spesielle motiver vil komme i del II.

Arbeidsform

Utvalget har faste møter hver 14. dag, samt weekendsamlinger. Det er avholdt møter samt besøk i flere kommuner og fylkesmannsembeter og det er gjennomført to studiereiser.

Det er brukt mye tid på å avdekke mangler ved gjeldende regelverk både med hensyn til lovstruktur og det materielle innholdet. Utvalget har hatt besøk av flere eksterne bidragsytere med høy kompetanse på området for innspill om mangler og forbedringspunkter, og utvalget har reist rundt og besøkt flere kommuner og fylkesmannsembeter med samme formål. Utvalget har i tillegg brukt mye tid på å sette seg grundig inn i andre lands rett gjennom to studieturer. Det er bestilt flere rapporter og utredninger og det er gjennomført en spørreundersøkelse til alle landets kommuner.

Til toppen