Historisk arkiv

Omfang og tap av sau på utmarksbeite 1984-2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruksdepartementet

Omfang og tap av sau på utmarksbeite 1984-2003

Organisert beitebruk
Tap av sau på utmarksbeite har siden 1970 blitt registrert i ordningen Organisert beitebruk. Oppslutningen om denne frivillige ordningen, der det gis tilskudd til drift av godkjente beitelag, har økt jevnt og omfatter i dag ca. 80% av all sau som slippes på utmarksbeite. Det er ikke innhentet landsdekkende tapsstatistikk fra andre besetninger og tapstallene for Organisert beitebruk er derfor lagt til grunn for beregning av totaltap av sau på utmarksbeite. Tap i besetninger utenfor Organisert beitebruk er på grunnlag av erfaringstall gitt 0,6% høyere tapsprosent enn medlemmer i ordningen. Totalt antall sluppet på utmarksbeite er for perioden 1990-2003 hentet fra kode 430 i søknad om produksjonstillegg og for perioden 1984-1989 beregnet på grunnlag av antall vinterfôra sau pr. 31.12.

Tapstallene er fra 1990 delt inn i tap erstattet pga. rovvilt (dokumentert eller sannsynlig rovvilttap pga. bjørn, jerv, ulv, gaupe, kongeørn), ikke innvilget erstatning pga. rovvilt (tap som brukeren har vurdert som rovvilttap, men som ikke innvilges erstatning pga. mangelfullt dokumentert eller sannsynliggjort) og tap pga. ukjent årsak (tap på grunn av andre uspesifiserte årsaker).

Tap forårsaket av rovvilt
Gaupeskader ble første gang erstattet i 1992. Andre endringer i erstatningsregelverket i perioden virker inn på vurderingen av sannsynliggjorte tap pga. rovvilt. Utbetaling av erstatninger pga. rovvilt før 1990 lå generelt på et lavere nivå og spesifiseres ikke i denne oversikten. Det er ikke innhentet statistikk over andre tapsårsaker utenom rovvilt som utløser erstatning. Det er imidlertid gjort en rekke undersøkelser i områder med unormalt store tap. Disse kommer ut med varierende fordeling på rovvilt, sjukdom, ulykker, snyltere, forgiftning (alveld), løshunder, mm. hvorav de tre første er viktigst. Diagrammene angir tapsutviklingen i antall og prosent, og tapsutvikling pga. rovvilt.

Opplysninger om omsøkt og erstattet tap pga. rovvilt er hentet fra Direktoratet for naturforvaltning.