Historisk arkiv

Grønn stat brev 13mai2003

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Statlige etater og virksomheter

Deres ref

Vår ref

Dato

1997/4491- F/BN

13. mai 2003

Ark:

Grønn stat: Innføring av miljøledelse i statlige virksomheter

Innen år 2005 skal alle statlige virksomheter ha innført miljøledelse som en integrert del av organisasjonens styringssystemer, jf. St.prp. nr. 1 (2001–2002) fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Miljøverndepartementet, samt årets tildelingsbrev fra eget fagdepartement. I 2002 startet alle departementene arbeidet med innføring av miljøledelse i egen drift. I 2003 starter arbeidet opp i underliggende etater og virksomheter.

Miljøledelse er et verktøy for å øke bevisstheten om miljøkonsekvensene av egen virksomhet og sette i gang et systematisk arbeid for å endre virksomheten i en mer miljøvennlig retning. Innføring av miljøledelse innebærer at virksomheten skal kartlegge miljøvirkningene av egen drift, utarbeide miljømål og handlingsplaner og igangsette tiltak for å redusere miljøbelastningen av egen drift. Fire satsningsområder er pekt ut: innkjøp, avfall, transport og energibruk.

Som hjelp til innføring av miljøledelse har Miljøverndepartementet utarbeidet en egen veileder for statlige virksomheter som følger vedlagt. Veilederen vil gi statlige virksomheter et godt grunnlag for å integrere miljøhensyn i egen virksomhet. Flere eksemplarer av veilederen kan bestilles fra Statens forurensningstilsyn (SFT), postboks 8100 Dep, 0032 Oslo. Veilederen er også lagt ut elektronisk på Grønn stats nettside: www.gronnstat.no.

I samarbeid med stiftelsen GRIP tilbyr Statskonsult et kurs i innføring av miljøledelse i egen virksomhet. Kurset er et supplement til veilederen og retter seg mot prosjektledere og medarbeidere som skal arbeide med miljøledelse i statlige virksomheter. Kurset vil sette deltakerne i stand til å innføre miljøledelse i egen etat, samt gi inspirasjon og forståelse for miljøarbeidet i virksomheten. Mer informasjon om kurset finner dere i vedlagte kursinvitasjon fra Statskonsult.

Lykke til med dette viktige miljøarbeidet!

Med hilsen

Børge Brende

Vedlegg:
1. Veileder
2. Invitasjon til kurs i miljøledelse