Historisk arkiv

Ny nasjonalpark for første gang på 10 år!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil i statsråd fredag vedta vern av Forollhogna nasjonalpark. Dette blir Norges første nye nasjonalpark på 10 år. I tillegg er det vernet åtte landskapsvernområder. (20.12.01)

Pressemelding

Dato: 20.12.01

Kontakt: Rådgiver Stein Kollungstad tlf 22 24 58 83

Ny nasjonalpark for første gang på 10 år!

Regjeringen vil i statsråd fredag vedta vern av Forollhogna nasjonalpark. Dette blir Norges første nye nasjonalpark på 10 år. I tillegg er det vernet åtte landskapsvernområder, hvor av ett med fredning av planteliv, som er viktige dalfører inn mot nasjonalparken. De berørte kommunene skal gå aktivt inn i forvaltningen av området.

Naturgeografisk er Forollhogna nasjonalpark et stort uberørt fjellområde med flate vidder.Karakterart i nasjonalparken er villreinen med en bestand på 17-1800 dyr. Begge fotos: Kjell-Erik Moseid

- Dette er et stykke norsk natur med helt spesielle kvaliteter, og er i så henseende en praktfull julegave av varig verdi til oss alle, sier statsminister Kjell Magne Bondevik.

Han understreker at formålet med vern av Forollhogna nasjonalpark er å sikre et stort og vesentlig uberørt fjellområde i Midt-Norge. Dette er en spesiell naturtype som ikke er representert blant nåværende nasjonalparker. Statsministeren er også fornøyd med at Norge fikk denne nasjonalparken så å si på datoen for åpningen av FNs Internasjonale Fjellenes År 2002.

Et sentralt mål for vernet er å ta vare på biologiske kvaliteter og et særpreget natur- og kulturlandskap. De aktuelle områdene har meget høy naturlig produktivitet med et variert plante- og dyreliv. Her finnes landets mest produktive villreinstamme og flere truede dyrearter, blant annet fjellrev.

Forollhogna nasjonalpark er 1061,9 kvadratkilometer, og ligger i kommunene Rennebu, Midte Gauldal og Holtålen i Sør-Trøndelag og Os, Tolga og Tynset i Hedmark fylke. Det totale vernede arealet er 1513,7 kvadratkilometer. Kommunene vil få tilbud om å overta forvaltningsmyndigheten for landskapsvernområdene. Kommunene vil også bli tilbudt forvaltningsmyndighet for nasjonalparken for en femårig prøveperiode.

Forrolhogna nasjonalpark – presiseringer om vernets grenser

Det er foretatt en rekke justeringer og endringer underveis i planbehandlingen. I Os kommune (Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde) omfattet tidligere verneforslag en forekomst av hvit granitt som kan ha kommersiell interesse. For å muliggjøre utnytting av forekomsten har miljøvernmyndighetene etter initiativ fra Os kommune foretatt en endring av grensene som innebærer at et eventuelt framtidig dagbrudd blir liggende utenfor landskapsvernområdet.

I østre deler av vernekomplekset er det kartlagt en malmåre (Hersjøfeltet) som kan ha framtidig kommersiell interesse. Det åpnes for at forvaltningsmyndighetene kan gi tillatelse til prøveboring og nødvendig etablering av luftsjakter innenfor grensene av foreslått nasjonalpark under forutsetning av at en eventuell drift foregår underjordisk med uttaksted lokalisert utenfor verneområdet.

Forslaget om Henddalen landskapsvernområde med plantelivsfredning er foreløpig tatt ut av planen. Direktoratet for Naturforvaltning vil bli bedt om å vurdere verneforslaget på nytt fordi området omfatter en del barskog. Verneformen må vurderes på nytt i lys av dette.