Historisk arkiv

Tiltak mot ballastvann og fremmede arter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen vil iverksette strakstiltak for å hindre at fremmede arter invaderer havmiljøet. (14.03.02)

Pressemelding


Dato: 14.03.02
Kontaktperson: Avdelingsdirektør Steinar Hermansen, 22 24 58 86

Tiltak mot ballastvann og fremmede arter

Regjeringen vil iverksette strakstiltak for å hindre at fremmede arter invaderer havmiljøet.

Introduksjon og spredning av fremmede organismer regnes nå som en av de alvorligste truslene mot det biologiske mangfoldet. Nye arter kan spres til nye områder og forstyrre artssammensetningen og strukturen i økosystemene. De nye organismene kan medføre store økonomiske konsekvenser for marine næringer. Ballastvann fra skip er den vanligste spredningskilden.

- Vi vil angripe dette problemet både nasjonalt og internasjonalt. Aktuelle tiltak er krav om håndteringen av utskiftning av ballastvann og etablering av mottaksanlegg på land, sier miljøvernminister Børge Brende.

Norge jobber aktivt for å koordinere felles tiltak mot ballastvann i alle Nordsjøland i påvente av at FNs sjøfartsorganisasjon, IMO får på plass et internasjonalt regelverk. Dette er ett av temaene Norge vil ta opp på Nordsjøkonferansen i Bergen, 20-21. mars.

Regjeringen vil også begrense bruken av genmodifiserte marine organismer (GMO) til spredningssikre, lukkede anlegg på land.

Andre pressemeldinger om havmiljømeldingen