Historisk arkiv

Utvidet territorialgrense og bedre sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen utreder nå konsekvensene av en utvidelse av territorialfarvannet fra 4 til 12 nautiske mil med sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget snarest mulig. (14.03.02)

Pressemelding

Dato: 14.03.02

Utvidet territorialgrense og bedre sikkerhet

Regjeringen utreder nå konsekvensene av en utvidelse av territorialfarvannet fra 4 til 12 nautiske mil med sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget snarest mulig. - Det er ett av flere tiltak som vil bidra til å bedre kontrollen med risikofylt transport langs kysten, sier miljøvernminister Børge Brende.

- Dette vil Regjeringen

De aller fleste kyststater har nå 12 nautiske mil eller mer. I Europa er det bare Hellas og Norge som fremdeles har fire nautiske mil.

En utvidelse av territorialfarvannet vil gi økt mulighet for kontroll med utenlandske skip. Den åpner også for at man kan etablere påbudte seilingsleder lenger ut fra kysten enn man har mulighet for i dag.

Regjeringen ønsker å etablere påbudte seilingsleder for skipstrafikk som representerer en miljørisiko.

Skipstrafikken utenfor kysten av Nord-Norge representerer en særlig utfordring, på grunn av de klimatiske forholdene og økt trafikk til og fra Russland. Spørsmålet om etablering av en trafikksentral for Nord-Norge er derfor nå under utredning. Regjeringen ønsker også å se på hvordan slepebåtkapasiteten i nord kan styrkes.

På grunn av den økte oljetransporten fra Russland ønsker Regjeringen å få i stand en varslingsavtale for slike transporter med Russland. Internasjonalt er Norge en pådriver for å få internasjonale regler om plikt til å forhåndsvarsle risikobetonte transporter.

Regjeringen foreslår også å styrke oljevernberedskapen langs kysten. Private og statlige beredskapsressurser skal samordnes. SFTs ansvar for statlig beredskap mot akutt forurensning foreslås overført til Kystverket, for å sikre en bedre samordning mellom forebyggende og reparerende tiltak.

Andre pressemeldinger om havmiljømeldingen