Historisk arkiv

- Revidert vern sikrer unike Jærstrender

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

En revidert verneplan for Jærstrendene er i dag vedtatt i statsråd. Vern av sjøarealer i grensesonen mellom sjø og land er et viktig moment i den nye planen. (12.12.03)

Pressemelding

Dato: 12.12.03

Miljøvernminister Børge Brende:

- Revidert vern av Jærstrendene sikrer unikt område

Brusand i Hå, JærenEn revidert verneplan for Jærstrendene er i dag vedtatt i statsråd. Vern av sjøarealer i grensesonen mellom sjø og land er et viktig moment i den nye planen. (12.12.03)

Fra Brusand i Hå. Foto:Norsk Fly- og flyfoto/Fylkesmannen i Rogaland


- Den reviderte verneplanen for Jærstrendene ivaretar i større grad det viktige samspillet i grensesonen mellom sjø og land. I tillegg er den også et viktig bidrag til å sikre natur- og kulturverdier, sier miljøvernminister Børge Brende.

Flere viktige natur- og kulturmarkstyper ble ikke inkludert da området ble vernet i 1977. De gamle verneforskriftene er nå revidert, og det er fastsatt nye grenser for Jærstrendene landskapsvernområde.

I dag er flere naturtyper inkludert i verneområdet, og landskapsvernet er betydelig utvidet. Vernebestemmelsene fanger samtidig bedre opp de ulike aktivitetene i området, som jordbruk og friluftsliv.

Jærstrendene landskapsvernområde er totalt 70 km langt. Området består av en smal kyststripe langs Jæren i Randaberg, Sola, Klepp og Hå kommuner. Også tre større sjøområder inngår i verneplanen. Totalt omfatter planen nå 18,3 km 2> landareal og 174,9 km 2> sjøareal.

Trekkende tjeld på JærenJærstrendene er Europaveg 1 for trekkfuglene. Her tjeld på trekk

Planen inneholder ett landskapsvernområde, 8 fuglefredningsområder, 9 plantefredningsområder og 4 geologiske naturminner. I de fleste tilfeller overlapper verneformene hverandre. Området inneholder også en av landets tetteste samlinger av fredete kulturminner fra tiden før 1537. En mengde boplasser fra både eldre og yngre steinalder ligger langs de rike vassdragene og deres utløp i strandsonen. Med den reviderte planen vil landskapet rundt de historiske kulturminnene bli bedre bevart.

Orkidéen Myrflangre, JærenDen freda o rkidéen Myrflangre, Ognasanden i Hå kommune.

Jærstrendene har et egenartet natur- og kulturlandskap med særpregede strandtyper. De geologiske, botaniske, zoologiske og kulturhistoriske elementene gir området særpreg, og landskapet som helhet er unikt i Norge. Det er stor variasjon i plantesamfunn, og en rekke sjeldne plantearter finnes i området. Deler av det vernede området inngår i "Jæren våtmarkssystem", som står på listen over internasjonalt viktige våtmarksområder under Ramsar-konvensjonen.

Kvassheim fyr, RogalandRullesteinstrand og Kvassheim fyr - et satsingsområde for reiselivet i Hå.

Verneområdet har 500 000 besøkende i året, og er hovedfriluftsområde for 200 000 mennesker i regionen. Samtidig inneholder området sårbart landskap, følsomt fugleliv og slitasjeutsatte naturverdier. Vernebestemmelsene legger opp til å sikre utøvelse av et tradisjonelt friluftsliv som tar hensyn til verneverdiene.

Undersjøisk landskap med stortareUndersjøisk landskap med stortare. Kartet over Jærstrendene landskapsvernområde viser hvor taretråling ikke lenger er lov.

Det foregår næringsmessig høsting av tare langs Jærkysten. Taretråling vil fortsatt være tillatt, bortsett fra i et mindre område innenfor det vernede sjøområdet ved Revtangen.

I den daglige forvaltningen skal det tas hensyn til mange kryssende interesser. Som en konsekvens av dette vil utarbeidelse av en god og funksjonell forvaltningsplan bli høyt prioritert i tiden framover.

- Miljøforvaltningen får her en stor utfordring i landets kanskje mest komplekse verneområde, sier miljøvernminister Børge Brende.

Se også Direktoratet for naturforvaltning

Alle bildene tilhører Fylkesmannen i Rogaland

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Eli Moen, tlf. 22 24 58 70