Historisk arkiv

Verner edelløvskog i Møre og Romsdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 31 områder med edelløvskog i Møre og Romsdal. - Vi har et spesielt ansvar for å ta vare på disse nordligste forekomstene i verden av denne naturtypen, sier miljøvernminister Børge Brende. (27.06.03)

Pressemelding

Dato: 27.06.03

Miljøvernminister Børge Brende:

Verner edelløvskog i Møre og Romsdal

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 31 områder med edelløvskog i Møre og Romsdal. De norske forekomstene av edelløvskog er de nordligste utpostene i verden av denne naturtypen. - Vi har derfor et spesielt ansvar for å ta vare på disse forekomstene, sier miljøvernminister Børge Brende.

Almeskog fra Hyskjet Naturreservat, Stranda.Foto: Jarle Inge Holten Edelløvskog har svært høy biologisk produksjon og er levested for mange sjeldne og truede arter. Til edelløvskog hører treslagene lind, alm, hassel, spisslønn, eik, bøk og ask. Forekomster av svartor er også viktig i enkelte av verneområdene.

Edelløvskog utgjør kun ca. 1% av kubikkmassen av de naturlige treslagene i Norge og stiller høye krav til temperaturen i veksttida. Skogtypen finnes derfor kun på spesielle voksesteder, gjerne i sørvendte lier med høg solinnstråling.

- Målet med verneplanen er å sikre et representativt utvalg av de typene av edelløvskog som er verneverdige i regional eller nasjonal sammenheng, sier miljøvernministeren. Edelløvskogstypene i Møre og Romsdal viser stor variasjon. Vernet vil sikre verdifulle, større sammenhengende områder fra sjø til snaufjell. Flere mindre områder foreslås også vernet på grunn av sjeldne skogtyper i regionen. For eksempel har vi områder med bestand av eik, ask og svartor som også har stor plantegeografisk interesse.

Grunneierinteressene i områdene er i hovedsak knyttet til skogbruk, vedhogst og beiting.

Verneplan for edelløvskog i Møre og Romsdal er en av i alt 15 fylkesvise verneplaner for edelløvskog i Norge. Verneplanen omfatter 31 områder med et samlet areal på ca 31 kvadratkilometer.

Kontakt: Avdelingsdirektør Pål Vidar Solli, tlf: 22 24 58 77 eller rådgiver Anita Myrmæl, tlf 22 24 58 97

Se Direktoratet for Naturforvaltning for forskrifter og detaljerte kart

Kart over de nye verneområdene for edelløvskog i Møre og Romsdal

Kart over verneområder for edelløvskog