Historisk arkiv

Enestående kystnatur i Troms fylke vernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Verneplanen for kystregionen i Troms er i dag vedtatt i statsråd. Kystnaturen i Troms fylke har internasjonalt viktige verneverdier. Et nettverk av spesielt viktig natur langs Troms-kysten er nå sikret for fremtiden, i en verneplan som omfatter i alt 40 områder. (04.06.04)

Pressemelding

Dato: 04.06.04

Enestående kystnatur i Troms fylke vernet

Sør-Fugløya naturreservat er et meget viktig hekkeområde for tusenvis av lundefugl og mange andre sjøfuglarter. Foto: Bjørn Fossli Johansen, Fylkesmannen i Troms.Verneplanen for kystregionen i Troms er i dag vedtatt i statsråd. Kystnaturen i Troms fylke har internasjonalt viktige verneverdier. Et nettverk av spesielt viktig natur langs Troms-kysten ernå sikret for fremtiden, i en verneplan som omfatter i alt 40 områder.

- Vår varierte kyst er en nasjonal naturarv. Denne verneplanen sikrer et viktig nettverk av verneområder og er et vesentlig skritt mot målet om vern av norsk natur for kommende generasjoner, sier miljøvernminister Børge Brende.

Verneplanen for kystregionen i Troms fylke skal bevare et utvalg av natur- og kulturverdier på kysten av Troms fylke. Kyststrekningen er preget av mange store øyer, fjorder og fjell. Naturen er variert og særpreget med store verneverdier både når det gjelder fugle- og dyreliv, planteliv, geologi, landskap og kulturminner.

Krykkje er en viktig hekkefugl i mange verneområdene som nå opprettes. Foto: Fylkesmannen i Troms. Særlig når det gjelder sjøfugl og landskap har kysten av Troms meget viktige naturverdier. De kystalpine formasjonene, fjordene og skjærgårdsområdene i Troms er sjeldne og verneverdige landskapstyper i internasjonal sammenheng. Mange av områdene i verneplanforslaget omfatter tidligere fredlyste egg- og dunvær.

Verneplanen omfatter i alt 40 verneområder, av disse er 6 områder revisjon av tidligere verneforskrifter. De 34 nye verneområdene er 18 naturreservater, 13 landskapsvernområder, 1 plantefredningsområde, 1 naturminne og utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark. Områdene utgjør et totalareal på ca. 520 km 2. Av dette er 245 km 2> sjøareal, som utgjør 2,1 % av samlet sjøareal innenfor grunnlinjen i fylket.

Verneplanen omfatter to av områdene i nasjonalparkplanen:

 • Rebbenesøy (Nordkvaløya – Rebbenesøya landskapsvernområde og fem naturreservater).
 • Utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark.

Måsvær naturreservat (i forgrunnen) er et viktig hekkeområde for en rekke fuglearter. I bakgrunnen Grøtøya som er en del av Nordkvaløy-Rebbenesøy landskapsvernområde.Foto: Ola Røe.

Utarbeidelse av kystverneplaner er unikt for fylkene Nordland og Troms. Ingen andre steder i landet er det planlagt slikt vern. Kystverneplanen for Nordland ble vedtatt 6. desember 2002. Av hensyn til de særlig store verne- og næringsinteressene i kystsonen i disse to fylkene, har målet med kystverneplanene vært å sikre en helhetlig gjennomgang av både verne- og næringsinteressene.

Verneplanen har vært grundig behandlet for å avklare forholdet til andre interesser, og det er underveis gjort en rekke grenseendringer og justeringer av vernebestemmelsene for å redusere konflikter. For ikke å utelukke eventuelt framtidige skjelloppdrett er sjøarealet i Selfjorden tatt ut av Ånderdalen nasjonalpark under sluttbehandlingen av verneplanen.

- I tillegg til at vi med dette sikrer viktig natur, gir vernet gode muligheter for bærekraftig turisme i tilknytning til verneområdene. Også eksportrettede næringer som havbruk og fiskeri vil tjene på å vise til at det er tatt gode miljøhensyn i vid forstand, sier miljøvernminister Børge Brende.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie, tlf. 22 24 58 77
Rådgiver Asbjørn Solås, tlf. 22 24 58 65

Kart over verneområdet


Områdene i verneplanen er:

 1. Skorpa – Nøklan landskapsvernområde med plantelivsfredning i Kvænangen kommune
 2. Hakstein naturreservat i Skjervøy kommune
 3. Tjuvdalen landskapsvernområde i Skjervøy kommune
 4. Årøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Lyngen kommune
 5. Karnes naturreservat i Lyngen kommune
 6. Skibotnutløpet naturreservat i Storfjord kommune
 7. Norkvaløya – Rebbenesøya landskapsvernområde i Karlsøy kommune
 8. Flatvær naturreservat i Karlsøy kommune
 9. Måsvær naturreservat i Karlsøy kommune
 10. Kvitvær naturreservat i Karlsøy kommune
 11. Breivika naturreservat i Karlsøy kommune
 12. Sørfugløya naturreservat i Karlsøy kommune
 13. Håja – Røssholmen landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Tromsø kommune
 14. Auvær naturreservat i Tromsø kommune
 15. Edøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Tromsø kommune
 16. Sandbukta naturreservat i Tromsø kommune
 17. Forøya naturreservat i Balsfjord kommune
 18. Spilderøya naturreservat i Balsfjord kommune
 19. Hekkingen landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Lenvik kommune
 20. Bergsøyan landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Berg kommune
 21. Lavollskjosen plantefredningsområde i Berg kommune
 22. Teistevika landskapsvernområde i Torsken kommune
 23. Sandsvika naturreservat i Torsken kommune
 24. Holmenvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Torsken kommune
 25. Ånderdalen nasjonalpark i Torsken og Tranøy kommuner (utvidelse og revisjon av forskrift)
 26. Lemmingvær landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Tranøy kommune
 27. Leirpollen – Halsvatnet naturreservat i Tranøy kommune
 28. Lekangsøya naturreservat i Tranøy kommune
 29. Steinavær landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Bjarkøy kommune
 30. Flatøya landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Bjarkøy kommune
 31. Froholman naturreservat i Bjarkøy kommune
 32. Sundsvollsundet naturreservat i Bjarkøy kommune
 33. Kjellåsen naturminne i Skånland kommune
 34. Gapøyholman naturreservat i Kvæfjord kommune
 35. Nord-Fugløya naturreservat i Karlsøy kommune (revisjon av forskrift)
 36. Skipsfjord landskapsvernområde med dyrelivsfredning i Karlsøy kommune (revisjon av forskrift)
 37. Sagelvvatn naturreservat i Balsfjord kommune (revisjon av forskrift)
 38. Vardnesmyra naturreservat i Tranøy kommune (revisjon av forskrift)
 39. Kvannesvatn naturreservat i Harstad kommune (revisjon av forskrift)
 40. Gapøya naturreservat i Kvæfjord kommune (revisjon av forskrift)