Historisk arkiv

Tiltaksplan skal stanse tapet av arter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Klimaendringer, tap av leveområder, forurensning og spredning av fremmede arter er viktige årsaker til at planter, dyr og naturtyper utryddes. Miljøvernminister Knut Arild Hareide vil lage en nasjonal tiltaksplan for hvordan tapet skal stanses innen år 2010. (19.11.04)

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Nasjonal tiltaksplan for å stanse tapet av biologisk mangfold

Miljøvernminister Knut Arild Hareide besøkte Langedrag for å se på fjellreven som fikk ynglinger i fangenskap. Et tiltak for å unngå utryddelse av en truet art i norsk natur.Foto: Jannicke Nilsen, MDKlimaendringer, tap av leveområder, forurensning og spredning av fremmede arter er viktige årsaker til at planter, dyr og naturtyper utryddes. Miljøvernminister Knut Arild Hareide vil lage en nasjonal tiltaksplan for hvordan tapet skal stanses innen år 2010. (19.11.04)

- Hastigheten på artsutryddelsen er svært bekymringsfull. Det biologiske mangfoldet er vårt livsgrunnlag, og vi har forpliktet oss til å klare å stanse dette tapet innen 2010. Jeg starter nå arbeidet med å lage en nasjonal tiltaksplan for hvordan vi skal nå dette målet, sier Hareide . Tiltaksplanen vil bli presentert i løpet av våren 2005.

En nye rapporten fra IUCN viser at nesten 16.000 arter over hele verden står i fare for å bli utryddet. Det er 3.000 flere arter enn for bare ett år siden.

- Vi opplever nå det noen kaller klodens sjette masseutryddelse av arter. Menneskeskapte klimaforandringer, tap av leveområder, forurensning og spredning av fremmede arter er viktige årsaker til at planter, dyr og naturtyper utryddes, sier Hareide.

Vi kjenner bare cirka 1,9 millioner arter. Trolig finnes det et sted mellom 10 og 100 millioner arter på jorden i dag. Arter utryddes nå mellom 100 og 1000 ganger raskere enn det som har vært naturlig de siste 100 millioner år. Slik vil minst 10 prosent av dyre- og planteartene som finnes på jorden forsvinne innen 25 år. Bare i Norge er 3.000 arter truet.

På Toppmøtet i Johannesburg i 2002 forpliktet Norge seg til å jobbe for en betydelig reduksjon i tapet av artsmangfoldet innen 2010. Arbeidet med å nå 2010-målet starter nå opp globalt under tittelen "Countdown 2010".

– Norge har fokusert på bevaring av biologisk mangfold de siste årene. Dette er likevel ikke nok. Det er behov for nye tiltak for å nå 2010-målsettingen, sier Hareide.

Innen utgangen av dette året skal den kommunale kartleggingen være gjennomført i alle kommuner. I tillegg vil Biomangfoldlovutvalget legge fram sitt forslag. Dette er viktig grunnlag for den nasjonale tiltaksplanen.

Naturens mangfold av liv er grunnlaget for hele vår eksistens og sørger for det vi kan kalle livsbærende prosesser og økologiske tjenester: planter produserer mat, meitemark lager jord, skoger renser luft, bremser vind og holder på jord. Myrer og våtmarker samler vann og demper flom, og mikroorganismer bidrar til karbonets og nitrogenets kretsløp.

Kontaktperson: Ekspedisjonssjef Torkel Ramberg, tlf. 22 24 58 02