Historisk arkiv

Trøndelagsnatur vernet - Skarvan og Roltdalen nasjonalpark er opprettet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Et stort og tilnærmet urørt område med viktige naturverdier ble sikret for fremtiden, da kronprinsregenten vedtok å opprette Skarvan og Roltdalen nasjonalpark i statsråd i dag. Norge har nå fått sin 23. nasjonalpark på fastlandet. (20.02.04)

Pressemelding

Dato: 20.02.04

Miljøvernminister Børge Brende:

- Regjeringen oppretter ny nasjonalpark for å ta vare på et stort og urørt skog- og fjellområde i Trøndelag

Kronprinsregenten har i statsråd i dag vedtatt å opprette Skarvan og Roltdalen nasjonalpark – den 23. nasjonalparken på fastlandet i Norge. Med dette er et stort og tilnærmet urørt område med viktige naturverdier sikret for framtiden.

SvenskmoenNasjonalparken er på 441,5 km 2> og ligger i Selbu og Tydal kommuner i Sør-Trøndelag fylke og Meråker og Stjørdal kommuner i Nord-Trøndelag fylke. Nasjonalparken omfatter et stort skog- og fjellområde typisk for Trøndelagsregionens fjellområder, og har både kulturhistorie og naturhistoriske innslag.


Svenskmoen, setervoll nordøst i Selbu kommune. Alle foto: Jan Erik Andersen, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Området har barskog av nasjonal verneverdi. I tillegg vil nedre del av Roltdalen fortsette å være den største veiløse fjelldal i Sør-Trøndelag.

- Det inngrepsfrie naturområdet, som er en del av nasjonalparken, er blant de største i Trøndelag. Det har vært viktig å ta vare på denne statusen, sier Brende.


Fjellområdet har stor betydning for friluftslivet og er skånet mot moderne tekniske inngrep. Gode bestander av småvilt og de flotte fiskevannene gjør at området er mye benyttet til småviltjakt og fiske.

Nasjonalparkområdet inneholder et bredt spekter av ulike kategorier kulturminner, som for eksempel hustufter, jern­vinnings­anlegg, samiske boplasser, dyregraver og ulike kategorier kulturminner knyttet til kobber- og kvernsteinsdrift, samt seterbebyggelse og ferdselsårer. Kvernfjellet i Selbu er det største kvernsteinsområdet i Norge. Stein fra området er sendt over hele landet og til utlandet. Dette er et område med store kulturhistoriske verdier, og er derfor markert som en egen vernesone i vedtaket.

Området viser også at ulike etniske grupper har benyttet området på forskjellige måter fra forhistorisk tid og fram til i dag. I verneprosessen har det vært lagt vekt på å sikre den samiske reindriften i området.

Restaurert hus

Vernet av nasjonalparken innebærer også at Garbergelva blir bevart for ettertiden. De mest verdifulle delene av vassdragets nedbørfelt er dermed sikret, og det vil derfor ikke bli aktuelt med kraftutbygging i dette vassdraget.

Restaurert hus slik det var under kvernsteinsdrifta, Høgfjellet i Selbu kommune.

- Dette er den femte nasjonalparken som Samarbeidsregjeringen har fått på plass. Foruten de store naturverdiene i området, er vernet spesielt ved at det sikrer viktige kulturminneinteresser knyttet til kvernsteinsdriften, sier miljøvernminister Børge Brende. Han legger til at det opprettes et næringsfond på 2 millioner kroner for å komme Selbu kommune i møte.

Det har helt siden midten av 1980-tallet vært et ønske fra lokale myndigheter og beitelag om å lage en vei inn i det foreslåtte verneområdet – på sørsiden av Rotla fram mot Nordre Evjvollen. Dette har vært begrunnet med at nedre del av Roltdalen er et viktig beiteområde for storfe og sau. I verneprosessen har det derfor vært arbeidet med et alternativ som tillater traktorvei til transport av dyr inn i beiteområdet.

RoltdalenEtter departementets syn vil det være svært uheldig å bygge en traktorvei inn i nasjonalparken. Det har sammenheng med at det inngrepsfrie naturområdet som verneforslaget inngår i er blant de største i Trøndelag. Selve verneforslaget er på ca. 441,5 km 2>, og av dette er 437 km 2> inngrepsfritt. Verneforslaget omfatter også barskog av nasjonal verneverdi. Realiseres veitraseen i nedre del av Roltdalen vil det inngrepsfrie området bli redusert med 9 km 2>. En vei vil dessuten få negative konsekvenser for den samiske reindriften i området. Samtidig vil vei ødelegge viktige naturmiljøverdier og bidra til en vesentlig forringelse av landskapsopplevelsen.
Oversiktsbilde fra sentrale deler av Roltdalen i Selbu kommune.

- Å akseptere veibygging inn i det samme skog- og fjellområde som nå får status som nasjonalpark, vil være svært uheldig. Regjeringen har derfor kommet frem til at det ikke skal bygges traktorvei inn i nasjonalparken, sier Brende.

Selv om traktorvei innenfor nasjonalparkgrensen ikke tillates, ønsker departementet at den aktive beitebruken i området skal fortsette. Vernevedtaket vil derfor ikke være til hinder for bygging av vei inn til nasjonalparkgrensen. En slik vei vil bli finansiert av staten.

- Jeg er innforstått med at det lokalt har vært en forventning om veiutløsning i området. For å legge til rette for en fortsatt aktiv og bærekraftig beitebruk i Roltdalen, vil Regjeringen avsette midler til et næringsfond på 2 millioner kroner til logistikk. Fondet kan blant annet brukes til følge og pass av husdyr på beite, sier Brende.

Kontaktperson: Harald S. Ruberg, tlf. 22 24 58 90

Klikk på kartet for å laste ned høyoppløselig versjon i pdf (Direktoratet for naturforvaltning).

Klikk på kartet for å laste ned høyoppløselig versjon (pdf)