Historisk arkiv

16 verdifulle skogområder er vernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

16 skogområder i Øst-Norge og Nordland fylke er vernet ved Kongelig resolusjon i statsråd i dag. Områdene har viktige verneverdier, og har vært gjennom en omfattende saksbehandling. (10.06.05)

Pressemelding

Dato: 10.06.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

16 verdifulle skogområder er vernet

Fra Honnsrøve naturreservat i Oppland: Her finnes Nord-europas største kjente forekomst av den rødlistede lavarten ulvelav. Foto: Bård Bredesen.16 skogområder i Øst-Norge og Nordland fylke er vernet ved Kongelig resolusjon i statsråd i dag. Områdene har viktige verneverdier, og har vært gjennom en omfattende saksbehandling.
– Vern av disse skogområdene med gammel og verneverdig skog sikrer områder med verdifullt biologisk mangfold. Her lever blant annet flere truede arter som står på den norske rødlista. Vernevedtaket er derfor et betydelig bidrag i regjeringens satsing på økt skogvern, sier Hareide.

På grunn av store geografiske og klimatiske forskjeller finnes en stor variasjon av skogtyper i Norge, også skogtyper som er sjeldne internasjonalt. Det er anslått at omtrent 30 000 arter, tilsvarende halvparten av det norske artsmangfoldet, lever i norske skoger. Av de over 3000 artene på den norske rødlista lever om lag 1400 arter i skog.

Vernevedtaket er en oppfølging av regjeringens satsing på økt skogvern. Vernet vil bidra til å dekke viktige mangler som er identifisert ved den faglige evalueringen av skogvernet i 2002. Generelt inneholder de 16 områdene gammel skog som er levested for en rekke truede (rødlistede) arter. En rekke ulike skogtyper inngår. I tillegg til barskog finnes også innblanding av lauvskog og edellauvskog i flere av områdene.

–- Vernevedtaket betyr at det ikke kan drives skogbruk i områdene, men jakt, fiske og mange andre friluftsaktiviteter kan fortsette, sier Hareide.

Områdene har vært båndlagt i verneprosesser i relativt lang tid, og har vært gjennom en omfattende saksbehandling. Det har blant annet vært meldeplikt for skogbruksaktivitet i områdene i to år fram til august 2003.

– Skogarealene har vært gjennom en omfattende saksbehandling og har vært båndlagt i lang tid, og derfor er avklaringen av vernet viktig også av hensyn til grunneierinteressene i områdene. Jeg har stor forståelse for at skogeierne ønsker en avklaring i disse sakene, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Grønne punkter viser hvor de 16 skogreservatene er. Gule punkter er byene Oslo, Bergen og Trondheim. Kart: Direktoratet for naturforvaltning.Områdene som er vernet er:

1. Svingervann naturreservat, Kristiansand og Songdalen kommuner i Vest-Agder fylke
2. Rossefjellet naturreservat, Grimstad kommune i Aust-Agder fylke
3. Storskog naturreservat, Tokke kommune i Telemark fylke
4. Presteseter naturreservat, Sande og Hof kommuner i Vestfold fylke
5. Storås naturreservat, Krødsherad i Buskerud fylke
6. Haverstingen naturreservat, Krødsherad og Ringerike kommuner i Buskerud fylke
7. Lunnane naturreservat, Rollag kommune i Buskerud fylke
8. Dokkene naturreservat, Modum kommune i Buskerud fylke
9. Utvidelse Tofteskogen naturreservat, Hurum kommune i Buskerud fylke
10. Nordre Pollen naturreservat, Ås kommune i Akershus fylke
11. Tronkberget naturreservat, Stor-Elvdal kommune i Hedmark fylke
12. Svartåsfjellet naturreservat, Stor-Elvdal kommune i Hedmark fylke
13. Utvidelse Begna naturreservat, Sør- og Nord-Aurdal kommuner i Oppland fylke
14. Utvidelse Totenåsen naturreservat, Østre Toten kommune i Oppland fylke
15. Honnsrøve naturreservat, Skjåk kommune i Oppland fylke
16. Elsfjorden naturreservat, Vefsn og Hemnes kommuner i Nordland fylke

Områdenes samlede totalareal er om lag 48,2 km 2>, hvorav rundt 22,3 km 2 er produktiv skog.

Kontaktperson:

Avdelingsdirektør Pål Vidar Sollie, tlf. 22 24 58 77
Seniorrådgiver Asbjørn Solås, tlf. 22 24 58 65