Historisk arkiv

Økt satsning på miljøkunnskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I budsjettet for 2006 legger Regjeringen opp til økt satsing på miljørettet forskning og overvåking. Forskningsprogrammer får et tillegg på 9,5 mill. kroner. Dette skal fordeles på klima, biologisk mangfold, kjemikalier, kulturminner og Barentshavet, samt til forberedelse av Det internasjonale polaråret i 2007-2008. Basisbevilgningene til miljøforskingsinstituttene øker med 9 mill. kroner. Miljøovervåkningen vil få en økning på 13,1 mill. kroner (inkl. mva). Dette vil styrke overvåkingen langs kysten, i Barentshavet, av biologisk mangfold og av farlig forurensning.

Pressemelding

Dato: 14.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide

Økt satsning på miljøkunnskap

I budsjettet for 2006 legger Regjeringen opp til økt satsing på miljørettet forskning og overvåking. Forskningsprogrammer får et tillegg på 9,5 mill. kroner. Dette skal fordeles på klima, biologisk mangfold, kjemikalier, kulturminner og Barentshavet, samt til forberedelse av Det internasjonale polaråret i 2007-2008. Basisbevilgningene til miljøforskingsinstituttene øker med 9 mill. kroner. Miljøovervåkningen vil få en økning på 13,1 mill. kroner (inkl. mva). Dette vil styrke overvåkingen langs kysten, i Barentshavet, av biologisk mangfold og av farlig forurensning.

Kartlegging, overvåkning og forskning gir ny kunnskap om sammenhenger i naturen og trusler mot miljøet. Kunnskap om miljø og naturressurser er viktig for alle de ulike aktørene som må samarbeide for å beskytte naturen og forbedre miljøtilstanden. Grundig kunnskap har vært viktig for mange nyvinninger på miljøvernområdet, f.eks. for det forpliktende internasjonale samarbeidet for reduksjon av sur nedbør og som nå begynner å gi gode resultater for Norge. Miljøovervåkning og forskning, men også annen innsamling av data, som statistikk og ulike former for rapportering, har stor betydning som grunnlag for miljøpolitikken.

Kunnskap basert på miljøovervåkning brukes først og fremst til å avdekke nye miljøproblemer, som grunnlag for prioritering av miljøtiltak og for å følge opp internasjonale avtaler. Målrettet bruk av overvåkningsresultater gir grunnlag for riktige beslutninger, mål, tiltak og virkemidler.

Miljøforskningen avdekker nye miljøtrusler og setter søkelyset på sammenhenger mellom menneskelig aktivitet og miljøtilstanden. Forskningsresultater er derfor viktig for utvikling av miljøvernpolitikken, så vel nasjonalt som internasjonalt. Det blir derfor lagt stor vekt på formidling av forskningsresultatene. Forskningen er også et nødvendig fundament for utvikling av en målrettet og kostnadseffektiv miljøovervåkning.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Odd Frøyen tlf. 22 24 57 54