Historisk arkiv

Samarbeid og partnerskap på tvers av grenser skal styrke Østfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kongen har i statsråd i dag godkjent fylkesplan for Østfold 2004-2007. Regjeringen mener at byene i Østfold kan avlaste hovedstadsområdet for noe av vekstpresset. Regjeringen er positiv til nasjonalpark i Hvaler-området. (07.10.05)

Pressemelding

Dato: 07.10.05

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Samarbeid og partnerskap på tvers av grenser skal styrke Østfold

Kongen har i statsråd i dag godkjent fylkesplan for Østfold 2004-2007. Regjeringen mener at byene i Østfold kan avlaste hovedstadsområdet for noe av vekstpresset. Regjeringen er positiv til nasjonalpark i Hvaler-området.

Regjeringen mener at en flerkjernet byutvikling på Østlandet er et viktig grunnlag for regional balanse i utviklingen av Østlandsområdet. Vi vil gjøre det lettere å bosette seg og etablere virksomhet i Østfold. Sammenhengende firefelts motorveg på E6 er ferdig i 2008, planer for utbygging av dobbeltspor foreligger og det er gitt konsesjon til sivil luftfart over Rygge lufthavn, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Regjeringen er enig med fylkestinget i at det bør etableres et samlet grep for utvikling og forvaltning av friluftsområder langs Østfoldkysten. En nasjonalpark i Hvaler-området vil være enestående i sitt slag og være grunnlag for vern av landskap og biologisk mangfold. I tillegg vil en nasjonalpart stimulere til friluftsliv og reiseliv, sier Hareide.

Fylkesplanens visjon er det "grenseløse Østfold". Planen skal skape grunnlag for handling og nyskaping ved å bygge ned grensene mellom administrative nivåer, kommuner, fylker og nasjoner, men også mellom by og land, ulike fagområder og profesjoner.

Fylkesplan for Østfold 2004-2007 har fokus på regional utvikling i bred forstand og strategier for dette. Planen er blitt til gjennom et nært samarbeid med kommuner, regioner, statlige etater og private organisasjoner.

Et annet hovedmål i planen er å øke kompetansen innenfor nyskaping og innovasjon for å ivareta behovet for kompetent arbeidskraft i næringslivet og det offentlige.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Marit Kleveland, telefon 22 24 59 40 mobil 97599152