Historisk arkiv

Tre Forsvarseiendommer i Troms sikres som friluftsområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Pressemelding

Dato: 13.05.2005

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Tre Forsvarseiendommer i Troms sikres som friluftsområder

Regjeringen vil i Revidert nasjonalbudsjett for 2005 avsette midler for å sikre forsvarseiendommer til friluftsliv for allmennheten. I Troms gjelder dette Grøtsund, Elvenes og Årøya.

‑ Dette viser at regjeringen satser på å legge forholdene til rette for at allmennheten skal få egnede områder til friluftsliv, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

I Troms vil tre eiendommer bli varig beholdt i offentlig eie for friluftsformål:

Grøtsund i Tromsø

Eiendommen er på ca 500 dekar. Av dette har ca 305 dekar meget godt potensial og sikres som nærturområde. Ved Grøtsund er landskapet åpent og småkupert med grunne fjæreområder i strandsonen. I Tromsø er tilgang til uberørte fjæreområder mangelvare. Har vært stengt for allmennheten til nå. I vest grenser området mot verdifull våtmark i Tønsvika.

Elvenes i Salangen

Ca 1000 dekar naturområde 12 km nord for Sjøvegan sentrum. Leirens nærområde ved Salangselva gir gode muligheter for friluftsliv i strandsonen mot sjøen og ved elva. Godt potensial som utfartsområde for turgåing, fiske og bading. Flystripe vurderes for luftsport. Leirbebyggelsen inngår ikke og vil senere bli vurdert med hensyn på tilpassing til framtidige bruks- og vernebehov i området. En stor og to mindre øvingsområder i skog/utmark ligger høyere opp fra leiren.

Årøya i Lyngen

Årøya er på 3412 dekar og er den eneste øya i Lyngenfjorden. Her er det tufter etter et gammelt handelssted, og øya er et tradisjonelt utfartsområde for både Lyngen, Storfjord og Kåfjord. Adkomst med båt, mest vanlig til nordenden, der det er kai og noen mindre bygg og anlegg uten særlig verneverdi. Det meste av øya er landskapsvernområde med bl. a. hekkeområder for sjøfugl og ferdselsrestriksjoner 1. mai – 15. juli.

Forsvarsbygg har i samråd med Direktoratet for naturforvaltning og Statskog SF kartlagt i alt 56 eiendommer som Forsvaret ikke lenger har behov for. Av disse anbefales 29 eiendommer beholdt i offentlig eie på grunn av miljøverdier. Også de øvrige 27 eiendommer er vurdert når det gjelder allmenne friluftslivsinteresser i sammenheng med naturverdier og militærhistoriske kulturminner, men disse er ikke klarlagt for frigivelse ennå, og vil bli avklart senere etter nye rutiner for å sikre allmenne interesser.

Kontaktperson:
rådgiver Ivar Hjermundrud
tlf. 22 24 58 99