Historisk arkiv

Åpenhet rundt finansiering av politiske partier

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 21/2005
Dato: 29.04.05
Kontaktperson: Informasjonssjef Jan-Egil Nyland, 91 69 10 14

Åpenhet rundt finansiering av politiske partier

- Dette forslaget innebærer at vi krever åpenhet omkring både rene pengegaver og annen form for støtte til de politiske partiene her i landet. Publikum vil nå få vite hvor partiene får støtte fra og de skal kunne få vite om eventuelle betingelser som måtte knytte seg til bidragene, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer.

Regjeringen fremmet i dag en odelstingsproposisjon som bygger på et lovforslag fra Demokratifinansieringsutvalget. Forslaget omhandler regler om finansiering av de politiske partiene og regler om offentlig innsyn i finansieringen av politiske partier. Regjeringen følger i all hovedsak opp forslagene fra utvalget.

Utvidelse
De nye reglene innebærer en utvidelse av mulighetene for innsyn i partienes finansiering. Partiene og de ulike partileddene pålegges å sende inn årlige inntektsregnskaper til et sentralt offentlig register i Statistisk Sentralbyrå (SSB) som legger disse ut på en egen nettside. Navn på bidragsytere skal oppgis i inntektsregnskapet dersom gavene overstiger 30.000 kroner på nasjonalt nivå, 20.000 kroner eller mer på regionalt nivå og 10.000 kroner eller mer på kommunalt nivå. Dette gjelder både rene pengegaver og såkalte ikke-monetære bidrag.

- Med disse reglene får vi en lik praksis slik at alle som ønsker det kan se hvor de ulike partiene får sin støtte fra, sier statsråd Meyer. - I tråd med utvalgets forslag ønsker vi også at det gis innsyn i eventuelle avtaler mellom partiene og deres bidragsytere.

Forenkling
I forhold til utvalgets forslag, legger regjeringen opp til forenklinger på noen punkter. Det gjelder forenklet innrapporteringsregelverk for de minste partilagene for å dempe eventuelle administrative byrder som følge av loven. Det foreslås også en enklere ordning der kommunene og fylkeskommunene ikke skal ha noen administrativ rolle i den statlige partistøtteordningen. Etter forslaget overtas denne rollen av fylkesmennene. Utvalgets forslag om opphevelse av forbudet mot politisk reklame i kringkastingsloven, følges opp av Kultur- og kirkedepartementet. Regjeringen er også positiv til å gi et separat inntektsfradrag for gaver til politiske partier og vil komme tilbake til dette i forbindelse med statsbudsjettet for 2006.