Historisk arkiv

Bredbåndspolitikken virker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 45/03
Dato: 05.09.2003
Kontaktperson: Statssekretær Oluf Ulseth, telefon 22 24 01 02

Bredbåndspolitikken virker

Regjeringen legger i dag frem stortingsmeldingen ”Bredbånd for vekst og kunnskap”. Den viser at utbyggingen har gått raskere enn tidligere antatt, og at etterspørselen både fra bedrifter og husstander er økende. Samtidig varsles det at støtteordningen for bredbåndsprosjekter (HØYKOM) vil bli utvidet.

I mai 2003 hadde ca 55 prosent av norske rådhus, bibliotek og skoler, og 64 prosent av norske husstander mulighet for bredbåndstilknytning. I september 2002 var dekningen i bedriftsmarkedet 65 prosent. Det forventes at dekningen i privatmarkedet vil øke til 85–90 prosent fram mot 2005, noe som langt overstiger tidligere prognoser. I så måte har Regjeringens strategi om markedsbasert utbygging vært vellykket

- Når en stadig økende andel av befolkningen og næringslivet bruker bredbånd, åpner dette for nye markedsmuligheter for norske bedrifter. Det er positivt at prognosene nå viser at opptil 90% av befolkningen vil få tilbud om bredbånd innen 2005. Utviklingen skaper også nye muligheter og utfordringer for det offentlige. Innbyggerne vil forvente å få levere inn søknader om barnehageplass eller bestille legetime elektronisk, sier næringsminister Ansgar Gabrielsen

Regjeringen ønsker at den elektroniske infrastrukturen skal dekke hele landet, gi konkurransefordeler og vekstmuligheter for norsk næringsliv og medvirke til modernisering av offentlig sektor. Markedsaktørene skal fortsatt spille hovedrollen hva angår utbygging av infrastruktur og tilbud av produkter og tjenester. Regjeringen vil føre en teknologiuavhengig politikk for å sikre konkurranse mellom ulike teknologiske løsninger. Statens rolle er å skape rammevilkår for utvikling og vekst, og å bidra til etterspørsel etter produkter og tjenester.

Kommunene og fylkeskommunene har et ansvar for planlegging og koordinering av lokal infrastruktur og tjenester. Flere steder har offentlige virksomheter, gjerne i samarbeid med næringslivet, gått sammen om å kjøpe bredbåndstjenester på regionalt nivå.

- Erfaringen viser at slike initiativ har gitt utbygging av bredbånd og økt konkurranse i områder der teleoperatørene i utgangspunktet ikke fant det lønnsomt å bygge ut, forteller Gabrielsen.

Høykom-programmet er en offentlig tilskuddsordning for å stimulere til bruk av høyhastighets informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Ordningen har så langt vært en suksess. Med en samlet ramme på ca 250 millioner kroner har programmet siden etableringen i 1999, støttet 400-500 prosjekter over hele landet. Dette har utløst investeringer på til sammen 1 milliard kroner. For å ytterligere å styrke bredbåndsutviklingen i distriktene vil Regjeringen i statsbudsjettet for 2004 foreslå å utvide denne ordningen.

- Tiltakene som regjeringen foreslår vil støtte opp om og forsterke den markedsbaserte utviklingen. Erfaringene med Høykom-ordningen har vist oss at denne modellen fungerer bra, og har stor effekt på bredbåndsutviklingen, avslutter Gabrielsen.
Stortingsmelding nr 49 (2002-2003) Breiband for kunnskap og vekst vil bli publisert på www.nhd.no på denne siden:

http://www.dep.no/nhd/norsk/publ/stmeld/index-b-n-a.html