Historisk arkiv

Stortingsmelding om skipsfart

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Stortingsmeldingen ”Vilje til vekst - for norsk skipsfart og de maritime næringer", inneholder en rekke tiltak, blant annet bedre rammebetingelser for norske rederier, en omlegging av støtteordingene for norske sjøfolk til en kompetansemodell, økt satsing på innovasjon, og tiltak for å gjøre Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) mer attraktivt. Les St.meld.nr.31 (2003-2004)Les også pressemelding: Videreføring av begrenset verftsstøtteordning (02.04.04)

Pressemelding

Nr.: 20/04
Dato: 02.04.04
Kontaktpersoner: Informasjonssjef Øistein Øisjøfoss, tlf 91 57 84 92
Statssekretær Oluf Ulseth, tlf 22 24 01 02

Skipsfartsmeldingen:

Vilje til vekst – for norsk skipsfart og de maritime næringer

Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen legger i dag frem stortingsmeldingen ”Vilje til vekst – for norsk skipsfart og de maritime næringer”. Den inneholder en rekke tiltak, blant annet bedre rammebetingelser for norske rederier, en omlegging av støtteordingene for norske sjøfolk til en kompetansemodell, økt satsing på innovasjon, og tiltak for å gjøre Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) mer attraktivt.

- Mitt overordnede mål er å etablere vilkår for å eie og drive skip i og fra Norge som i sum er mer på linje med betingelsene i EU. Regjeringen har vilje til vekst for det maritime Norge gjennom tiltak for å sikre norsk kompetanse om bord, og en innovativ maritim industri på land i verdensklasse, sier nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen.

Rederier eid og drevet fra Norge

  • Regjeringen foreslår å harmonisere tonnasjeavgiften ned til et europeisk nivå, og en større grad av harmonisering av rederiskatten også når det gjelder beskatning av finansinntekter mv.
  • Regjeringens varslede halvering av formuesskatten gjennom 2006 og 2007, for at den deretter trappes ned med sikte på avvikling, vil gi bedre muligheter for norsk privat eierskap i rederinæringen og øvrig maritim industri.

Maritim kompetanse til sjøs og på land

  • Regjeringen foreslår å innføre en kompetansemodell for sjøfolk fra 2006, med nettolønn for alle sertifikatpliktige stillinger i NOR og NIS, for de fartøysgrupper som i dag omfattes av refusjonsordningen. I tillegg vil alle sjøfolk i offshoreflåten i NOR, som i dag, omfattes av en nettolønnsordning..
  • Kompetansemodellen vil også inkludere aspiranter og lærlinger til de sertifikatpliktige stillingene. Støtten til passasjerbesetningen på ferger vil fases ut. Dagens refusjonsordninger, inkl. nettolønn til fergerederiene, foreslås videreført frem til 1.1.2006.
  • Regjeringen vil øke kvaliteten på den maritime utdanningen, og derved gjøre denne mer attraktiv, og mener derfor at antall læresteder bør reduseres fra dagens nivå.

- Vi vil prioritere den maritime kompetansen og presenterer i dag en kompetansemodell for sjøfolk som både er enklere og mer målrettet enn dagens opplegg. Samtidig legger vi opp til at de som er innenfor dagens ordning skal få tid til å tilpasse seg, og foreslår derfor å videreføre dagens modell frem til 2006, sier nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen.

Innovasjon og nyskaping i det maritime Norge

  • Regjeringen vil øke satsingen på maritim forskning og innovasjon. Som en del av Nærings- og handelsdepartementets Innovasjon 2010 – Fra Idé til verdi vil maritim sektor være et satsningsområde.
  • Nærings- og handelsdepartementet legger i dag frem i egen sak (St.prp. nr. 50) forslag om forlengelse av verftsstøtte, på lik linje med EU-landene.

Flere skip under norsk flagg

  • For å støtte opp om en økt internasjonalisering av offshoreflåten åpner regjeringen for at offshorenæringen får økt fleksibilitet, gjennom at også NIS-skip får adgang til norsk sokkel.
  • Ved en omlegging til en kompetansemodell vil regjeringen vurdere å gi passasjerferger i NOR i utenriksfart adgang til å registrere seg i Norsk Internasjonalt Skipsregister.
  • Regjeringen vil legge til rette for vekst i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), bl.a ved en gjennomgang av rammebetingelser, vilkår og servicegrad, samt tiltak for mer aktiv markedsføring av registeret.

- Norsk offshorenæring blir stadig mer internasjonal, og vi ønsker norsk kompetanse om bord. Derfor vil vi åpne norsk sokkel for offshoreskip i NIS. Det er et paradoks at for eksempel skip under det danske internasjonale registeret (DIS) har adgang til norsk sokkel, mens NIS-skip ikke har det, avslutter Gabrielsen.

Les St.meld.nr.31 (2003-2004) Vilje til vekst - for norsk skipsfart og de maritime næringer