Historisk arkiv

Utviklingen av norsk romteknologi skal styrkes, mer enn dobling til nasjonale romprogrammer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Nærings- og handelsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 59/05
Dato: 14. oktober 2005
Kontaktperson: Informasjonssjef Øistein Øisjøfoss, tel. 22 24 01 25

Nærings- og handelsminister Børge Brende:

Utviklingen av norsk romteknologi skal styrkes, mer enn dobling til nasjonale romprogrammer

I statsbudsjettet for 2006 foreslår regjeringen nye bevilgninger til romvirksomhet med 41 millioner kroner.

– Den eksportrettede romindustrien er en drivkraft for teknologiutviklingen i samfunnet. Romindustrien skaper betydelige ringvirkninger, og norske rombedrifter oppnår økt verdiskaping på mer enn 4 kroner for hver offentlige krone som brukes til teknologiutvikling og romforskning, sier nærings- og handelsminister Børge Brende.

Den foreslåtte satsingen består av 15 millioner kroner til deltakelse i nye internasjonale teknologiprogrammer og om lag 26 millioner kroner i økning i de nasjonale romprogrammene. Satsingen på de nasjonale romprogrammene mer enn dobles, fra 24 millioner kroner i 2005 til 50 millioner kroner i 2006. Dette er en satsing på spissteknologi og forskningsintensiv industri. I statsbudsjettet for 2006 blir det foreslått å bevilge til sammen 325,8 millioner kroner til nasjonal og internasjonal romvirksomhet.

Norske rombedrifter er viktige i regionale teknologimiljøer som Kongsberg og Raufoss. Teknologi og produkter utviklet for de ekstreme forholdene i rommet får ofte nye anvendelser i industrien og på konsumentmarkedene. Ved å styrke de nasjonale romprogrammene skal flere norske rombedrifter bli kvalifisert til de avanserte utviklingskontraktene i den europeiske romorganisasjonen European Space Agency (ESA) og kunne konkurrere om kontrakter i det kommersielle markedet.

Økningen i de nasjonale programmene vil gi rom for å utvikle mer effektive satellittbaserte overvåkingstjenester for norsk territorium. Det vil bli avsatt 8 millioner kroner til å bygge en stasjon for nedlasting av satellittdata i Antarktis (TrollSat), som vil være lokalisert ved den norske forskningsstasjonen Troll. Videre vil 5 millioner kroner brukes til samarbeidsavtalen med EU om utviklingen av satellittnavigasjonssystemet Galileo.

Det viktigste statlige engasjementet innen norsk romfart er deltakelsen i ESA, der kontingenten for 2006 er på 87,7 millioner kroner. 158,8 millioner kroner foreslås bevilget til deltakelse i internasjonale programmer, de fleste innen ESA. Programmene gir høyteknologiske utviklingsoppdrag til norsk industri, sikrer virksomhet ved Andøya rakettskytefelt og gir offentlige myndigheter tilgang til overvåkingsbilder fra radarsatellitt. Norsk Romsenter er statens utøvende organ med et budsjett på 29,6 millioner kroner.

Se også St.prp. nr. 1 fra Nærings- og handelsdepartementet, kap 922.