Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2003 - Olje- og energidepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 99/02
Dato: 3.10.2002

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Jørn Sollid, 22 24 61 16
Informasjonssjef Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Statsbudsjettet 2003 – Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementets (OEDs) budsjettforslag for 2003 har en utgiftsside på om lag 17,7 mrd. kroner og en inntektsside på om lag 83,2 mrd. kroner. De viktigste satsingene er:

  • Økt satsing på forskning og utvikling innenfor energisektoren
  • Prioritering av arbeidet med miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon
  • Opprettelse av et felles nordisk investeringsfond for klimatiltak i Østersjøområdet
  • Oppgradering av NVEs hydrologiske stasjonsnett
  • Museumsformål innenfor energisektoren.

-Økt satsing på forskning og utvikling og arbeidet med å få til en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, er prioriterte oppgaver, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs. Gjennomføring av ovennevnte tiltak vil gi miljømessige gevinster og legge grunnlag for næringsutvikling.

Forskning og utvikling
For 2003 foreslås det bevilget 304,7 mill. kroner til forskning og utvikling over Olje- og energidepartementets budsjett, en økning på 35,6 mill. kroner eller i overkant av 13 % i forhold til 2002. Økningen knytter seg i hovedsak til forskning i skjæringsfeltet mellom energi og miljø og forskningsbasert nyskaping/demonstrasjon. Satsingen er relatert til økt innsats innenfor petroleumsforskning, herunder langtidsvirkninger fra utslipp til sjø. Forskning på anvendelse av naturgass til energiformål, hydrogen og fornybare energikilder er også prioritert. Økt forskningsinnsats knyttet til utvikling av renseteknologi for gasskraftverk videreføres med 50 mill. kroner - totalt 100 mill. kroner fordelt over budsjettene for 2002 og 2003.

Omlegging av energibruk og energiproduksjon – Enova SF
Til omlegging av energibruk og energiproduksjon foreslås det bevilget 318 mill. kroner over statsbudsjettet for 2003, hvorav 279 mill. kroner overføres til Energifondet. Påslag i nettariffen på 0,3 øre/kWh vil tilføre Energifondet om lag 200 mill. kroner, slik at Energifondet totalt sett vil bli tilført om lag 480 mill. kroner i 2003. Budsjettet gir rom for å styrke Enovas arbeid med miljøvennlig omlegging av energibruk og energi-produksjon i 2003.

Anslag på produksjonsstøtten til vindkraft øker fra 3,5 mill. kroner til 14 mill. kroner i 2003, noe som skyldes at store vindkraftparker som Smøla og Havøygavlen nå er kommet i produksjon.

Investeringsfond for klimatiltak i Østersjø-regionen
De nordiske energi- og miljøvernministrene er enige om å etablere et investeringsfond for gjennomføring av felles klimarelaterte prosjekter i Østersjø-regionen. Investeringsfondet er et meget viktig steg for å etablere et forsøksområde (Testing Ground) for utprøving av Kyoto-mekanismene i Østersjø-regionen. Det foreslås bevilget 8,1 mill. kroner til investeringsfondet i 2003. Innbetalingen av Norges andel vil bli fordelt over budsjettet for 2003 og 2004. Det nordiske miljøfinansieringsselskapet NEFCO vil bestyre fondet som vil være åpent for alle interesserte land i regionen.

Hydrologisk målestasjonsnett
Det foreslås bevilget 6 mill. kroner til arbeidet med å oppgradere Norges vassdrags- og energidirektorats hydrologiske stasjonsnett. Norge har i dag et målestasjonsnett som til dels er sterkt foreldet, og som har mangelfull geografisk dekning ut fra kravene i Vannressursloven og EUs vanndirektiv. Det stilles skjerpede miljøkrav knyttet til klimaovervåking, utslipp, vannføring og vannkvalitet. Gode hydrologiske data er viktige for flere samfunnssektorer og for å få til en god forvaltning og ressursutnyttelse av vassdragene.

Museumsformål
Stortinget har oppfordret offentlige etater til å ta ansvar for museumsdrift og kulturminner innenfor sin sektor. Det foreslås totalt bevilget 8 mill. kroner til museumsrelatert virksomhet over OEDs budsjett for 2003. Beløpet fordeler seg med 3 mill. kroner i driftstilskudd til Norsk Oljemuseum i Stavanger og 5 mill. kroner til en permanent museums- og kulturminneordning innenfor energi- og vassdragssektoren som skal forvaltes av Norges vassdrags- og energidirektorat. Formålet med ordningen er å ivareta, systematisere og formidle historie tilknyttet norsk vassdrags- og energiforvaltning. Budsjettet for 2003 innebærer et vesentlig løft i bevilgningene til museumsformål.

Petroleumsvirksomheten – SDØE
Statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten budsjetteres til om lag 172,8 mrd. kroner. Av dette er om lag 106,6 mrd. kroner betalte skatter og avgifter og om lag 61,5 mrd. kroner i netto inntekter fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) i petroleumsvirksomheten. I tillegg kommer betalt utbytte fra Statoil, driftstilskudd til Petoro AS og tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen. Budsjettert utbytte fra Statoil for 2003 er på om lag 5 mrd. kroner. Det understrekes at dette ikke er et forventningsrettet estimat, men en beregningsteknisk fremskrivning av utbytte betalt i 2002. Driftsutgifter for Petoro AS budsjetteres til 230 mill. kroner, mens tilskudd til fjerning av innretninger på kontinentalsokkelen budsjetteres til 130 mill. kroner.

SDØEs driftsresultat budsjetteres til 54,8 mrd. kroner for 2003. Det er lagt til grunn en gjennomsnittlig oljepris på kr 180 pr. fat for 2003. SDØEs andel av investeringene på kontinentalsokkelen budsjetteres til 15,1 mrd. kroner for 2003.

Statsforetak
På inntektssiden budsjetteres det med 82 mill. kroner i garantiprovisjon og renter på lån til Statnett SF. Videre budsjetteres det med et utbytte fra Statnett SF på 450 mill. kroner for regnskapsåret 2002.