Historisk arkiv

Fornyet reguleringskonsesjon for Saudavassdraget og videre kraftutbygging i Saudafjellene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

I denne saken har vi funnet en god avveining mellom de ulike hensyn, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs. (11.04.03)

Pressemelding

Nr.: 43/03
Dato: 11.04.03

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Olje- og energiminister Einar Steensnæs vil være tilgjengelig for pressen i OEDs lokaler i dag kl 12.30

Fornyet reguleringskonsesjon for Saudavassdraget og videre kraftutbygging i Saudafjellene

Olje- og energiminister Einar Steensnæs vil være tilgjengelig for pressen i OEDs lokaler i dag kl 12.30

Det har vært viktig for Regjeringen å finne en løsning i denne saken som følger opp signalene i Semerklæringen om miljøhensyn knyttet til ny vannkraftutbygging. Samtidig er det viktig å legge til rette for ny produksjon når dette kan gjøres ved å utnytte eksisterende vannkraftstruktur bedre uten omfattende naturinngrep. I denne saken har vi funnet en god avveining mellom de ulike hensyn, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Regjeringen har i dag lagt frem en proposisjon for Stortinget om fortsatt regulering av Saudavassdraget og videre kraftutbygging i Saudafjellene. De berørte områder ligger i kommunene Sauda og Suldal i Rogaland og Odda kommune i Hordaland.

Konsesjonssøker er Aktieselskabet Saudefaldene som nå eies med 15 prosent av Sunnhordland Kraftlag AS og 85 prosent av Elkem ASA.

Proposisjonen omhandler opprusting av bestående anlegg og utvidelse av utbyggingsområdet i Saudafjellene ved å overføre vassdrag som tidligere ikke er utnyttet til kraftproduksjon. NVE innstilte på en utbyggingsløsning som ville gitt i underkant av 1 TWh/år i ny kraftproduksjon.

Regjeringen har foretatt en helhetsvurdering basert på en avveining mellom miljø- og naturvernhensyn og behovet for ny kraftproduksjon. Regjeringens forslag vil gi i underkant av 500 GWh/år i ny kraftproduksjon. Samlet produksjon i Sauda vil bli i overkant av 1500 GWh/år.

Regjeringen går i mot den såkalte Nordoverføringen, hovedsakelig fra Etne kommune, og overføringen fra Åbødalen i Sauda. Det tilrås at det gis konsesjon for overføring av Lingvang- og Tengesdalsvassdragene i Suldal og Maldalselva og Sagelva i Sauda.

Kommunene har forhandlet direkte med konsesjonssøker om økonomiske ytelser.

Foiler fra pressekonferansen (i pdf format)