Historisk arkiv

Regjeringen oppretter nasjonalt hydrogenutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Hydrogen kan bli en av fremtidens viktigste energibærere i et langsiktig miljøvennlig energisystem, og Norge har gode forutsetninger og muligheter til å hevde seg internasjonalt på dette området. (20.06.03)

Pressemelding

Nr.: 66/03
Dato: 20.06.2003

Kontaktperson: SD: Ivar Torvik, 22 24 81 08
OED: Lars Nermoen, 22 24 61 07

Regjeringen oppretter nasjonalt hydrogenutvalg

- Hydrogen kan bli en av fremtidens viktigste energibærere i et langsiktig miljøvennlig energisystem, og Norge har gode forutsetninger og muligheter til å hevde seg internasjonalt på dette området, sier samferdselsminister Torild Skogsholm og olje- og energiminister Einar Steensnæs. Uttalelsen kommer etter at Regjeringen i statsråd i dag har opprettet et nasjonalt hydrogenutvalg.

Utvalget skal ha som mandat å formulere nasjonale mål og nødvendige tiltak for å utvikle hydrogen som energibærer og virkemiddel for innenlands verdiskaping og bedre miljø. Utvalget skal identifisere behov for offentlig medvirkning og rammebetingelser, og skal foreslå ansvarsforhold, organisering, ressursbehov og faglig innhold knyttet til et nasjonalt hydrogenprogram. Det nasjonale hydrogenprogrammet skal omfatte hydrogen både til stasjonært bruk og til transportformål.

Følgende personer skal sitte i hydrogenutvalget:
Adm. direktør Sverre Aam, leder av utvalget
Seksjonssjef Elisabet Fjermestad Hagen
Leder Hanne Lekva
Professor Ole Gjølberg
Seksjonsleder Trygve Riis
Leder Ane Hansdatter Kismul

Utvalget skal legge frem sin innstilling senest 1. juni 2004.
Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet vil sammen opprette et sekretariat for utvalget. Det vil i dette arbeidet også bli trukket inn ekstern bistand og kompetanse.

Samferdselsminister Torild Skogsholm har tidligere i år opprettet en ekspertgruppe som har fått som oppgave å vurdere hvordan Norge kan bidra til å fremskynde den internasjonale utviklingen av nullutslippsteknologi i transportsektoren, herunder hydrogen. I forbindelse med opprettelsen av hydrogenutvalget, nedsetter olje- og energiministeren i dag en tilsvarende gruppe som skal se på produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen, samt stasjonært bruk av hydrogen til energiformål. Ekspertgruppene skal gi innspill til hydrogenutvalgets arbeid.

Regjeringen har senest i "Gassmeldingen", som ble lagt frem i fjor høst, gått inn for å øke satsingen på hydrogen og legge til rette for et større nasjonalt hydrogenprogram. Opprettelsen av hydrogenutvalget er en oppfølging av Stortingets behandling av Gassmeldingen.

- Norge har solid erfaring i produksjon av hydrogen, både på basis av fornybar energi og fossile råstoffer, og har etablert industri innenfor ulike hydrogenområder. Det fins samtidig forskningskompetanse av høy kvalitet innenfor viktige nisjeområder. Norge har også store gassressurser som representerer en naturlig kilde for storskala hydrogenproduksjon. Forholdene ligger derfor godt til rette for økt bruk av hydrogen i Norge, og for framtidig norsk eksport av hydrogenrelatert teknologi og kompetanse, sier Skogsholm og Steensnæs.