Historisk arkiv

Endring av manøvreringsreglementet for Driva kraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Regjeringen har i dag endret deler av manøvreringsreglementet for Driva kraftverk som ble satt i drift våren 1973. (23.04.04)

Pressemelding

Nr.: 30/04
Dato: 23.04.2004

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Endring av manøvreringsreglementet
for Driva kraftverk

Regjeringen har i dag endret deler av manøvreringsreglementet for Driva kraftverk som ble satt i drift våren 1973.

-Jeg mener vi i denne saken har funnet en løsning som gjør at Gjevilvatnet og Gjevilvassdalen vil framstå som mer attraktiv i friluftssammenheng for alle som ferdes i området. Samtidig har det vært viktig å sikre at Driva ikke svekkes som nasjonalt laksevassdrag, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

Formålet med endringene av manøvreringsreglementet for Driva er å bedre forholdene for miljøinteressene rundt Gjevilvatnet. Med denne endringen vil Gjevilvatnet få en raskere oppfylling om sommeren. Samtidig har det vært viktig at endringene ikke går ut over fiskeinteressene i Driva som nå er et nasjonalt laksevassdrag.

Før endringene settes i verk, skal det gjøres forundersøkelser i to år. Forundersøkelsene må til for å skaffe bakgrunnsmateriale til å kunne vurdere virkningene av endringene. Endringene gjøres i utgangspunktet permanente og uten prøveperiode. Dersom det viser seg at endringene har uheldige konsekvenser i forhold til laks og sjøørret i Driva, kan reglementet tas opp til ny vurdering fem år etter iverksettelsen av endringene, etter initiativ fra fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Endringene vil få en positiv virkning på vannfyllingen i Gjevilvatnet til fordel for landskaps- og friluftsinteressene. Endringene vil særlig gjøre seg gjeldende i tørre år når behovet er størst.

Sør-Trøndelag fylkeskommune og Gjevilvatnet miljøgruppe har som egen sak krevd revisjon av hele manøvreringsreglementet for Gjevilvatnet, begrunnet i de negative virkningene på natur og miljø. Kravet ble avslått av NVE. Fylkeskommunen påklaget vedtaket til Olje- og energidepartementet. Departementet har ikke funnet grunnlag for en slik omfattende endring, og har i dag avslått denne klagen.