Historisk arkiv

Trinnvis utbygging av infrastruktur for naturgass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

- Regjeringen vil bruke mer naturgass innenlands. I Norge er markedene for naturgass små og spredt på mange steder. Derfor vil det oftest være naturlig å levere gassen med skip, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey. (06.08.04)

Pressemelding

Nr.: 88/04
Dato: 06.08.2004

Kontaktperson: Sissel Edvardsen

Trinnvis utbygging av infrastruktur for naturgass

- Regjeringen vil bruke mer naturgass innenlands. I Norge er markedene for naturgass små og spredt på mange steder. Derfor vil det oftest være naturlig å levere gassen med skip, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey, som fredag la frem stortingsmeldingen om innovasjonsvirksomheten for miljøvennlige gasskraftteknologier.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har analysert økonomien ved transport av gass. Etterspørselen etter gass er begrenset på de enkelte stedene og det er stor avstand mellom de ulike forbruksstedene. På denne bakgrunn har NVE lagt stor vekt på å analysere kostnadene ved fleksible transportløsninger på skip, der gassen er frosset ned (LNG) eller komprimert (CNG). Det er gjort beregninger av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved å opprette to LNG-ruter, en sørlig og en nordlig rute. Til enkelte steder er kostnadene ved både rørtransport, LNG- og CNG-transport vurdert. Det gjelder Trondheim, Bergen og Grenland.

Analysene peker i retning av at det kan være mulig å selge LNG i Norge til en pris som dekker kostnadene. En slik infrastruktur kan bygges ut etter hvert som markedet vokser. Gassrør vil kunne bli mer aktuelt når markedet er etablert.

- Det er klokt å begynne utbyggingen av infrastruktur i de områdene som har de beste naturlige forutsetingene, og utvikle markedene steg for steg. Dette er en videreføring av regjeringens politikk for økt bruk av gass, sier olje- og energiministeren.

Olje- og energidepartementet har også gjennomført utredninger om ulike finansieringsformer med statlig deltakelse. Det er viktig å ta hensyn til samfunnsmessige interesser ved utbygging av infrastruktur for gass. Det kan benyttes ulike virkemidler for å ivareta slike hensyn. Etter regjeringens vurdering er det ingen forhold som tilsier at et statlig eierselskap for investeringer i infrastruktur vil bidra til å styrke lønnsomheten ved etablering av infrastruktur.