Historisk arkiv

Olje- og gassvirksomheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Gjennomsnittlig oljepris er anslått til 350 kroner per fat for 2005 og 2006. I forhold til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2005 er dette en oppjustering på 50 kroner inneværende år og 65 kroner neste år. (14.10.05)

Pressemelding

Nr.: 131/05
Dato: 14.10.2005

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Olje- og gassvirksomheten

Gjennomsnittlig oljepris er anslått til 350 kroner per fat for 2005 og 2006. I forhold til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2005 er dette en oppjustering på 50 kroner inneværende år og 65 kroner neste år.

Prognosene for petroleumsproduksjonen er nedjustert i 2005 og 2006 med henholdsvis 3 og 6 prosent i forhold til RNB for 2005. Reduksjonen skyldes i all hovedsak lavere oljeproduksjon som følge av gasslekkasjen på Snorrefeltet i november 2004 og forsinket boreprogram på en rekke andre felter. Det forventes at reduksjonen vil oppveies av høyere produksjon i perioden 2007-2010.

Oljeproduksjonen (inkludert NGL *) for 2005 er anslått til om lag 3,0 millioner fat per dag, hvilket er noe lavere enn i 2004. Også i 2006 er oljeproduksjonen ventet å ligge på dette nivået, for deretter å øke noe de neste to årene før nivået gradvis avtar.

Produksjonen av salgbar gass i 2005 er anslått til 81 milliarder standardkubikkmeter (Sm3). For 2006 er forventningen om lag 86 milliarder Sm3. Gassalget er forventet å øke fram til et langsiktig nivå på 120 milliarder Sm3 fra 2010.

Statens samlede netto kontantstrøm ** fra petroleumsvirksomheten budsjetteres til om lag 283 milliarder kroner i 2005 og om lag 328 milliarder neste år.

Investeringene er forventet å bli om lag 90 milliarder kroner både i 2005 og 2006. Det høye investeringsnivået skyldes i stor grad utbyggingen av nye felt som Ormen Lange, Snøhvit, Alvheim og Kristin. Investeringer på felt som Ekofisk og Statfjord er også viktige bidragsytere til det høye nivået.

* NGL = Natural Gas Liquids = våtgass
** Statens nettokontantstrøm fra petroleumsvirksomheten består av betalte skatter og avgifter, nettoinntekter for Statens direkte økonomisk engasjement (SDØE), samt betalt aksjeutbytte fra Statoil.