Historisk arkiv

Styrket innsats mot utrasing langs Drammenselva

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Pressemelding

Nr.: 136/05
Dato: 14.10.2005

Kontaktperson: Sissel Edvardsen, 22 24 61 09

Styrket innsats mot utrasing langs Drammenselva

Regjeringen foreslår å bevilge 72,3 millioner kroner til sikrings- og miljøtiltak i vassdrag i 2006. Forslaget innebærer en reell økning på om lag 7 millioner kroner i forhold til saldert budsjett for 2005. Den foreslåtte økningen skal bidra til å sikre gjennomføringen av nødvendige tiltak mot kvikkleireskred i sentrumsområdet Bragernes i Drammen. Sikringstiltaket har en samlet kostnadsramme på 17 millioner kroner.

-Ras i leirområder har gjentatte ganger tatt liv og eiendom og det har vært en høyt prioritert oppgave for regjeringen å kartlegge fareområdene. Kartleggingen må følges opp med nødvendige sikringstiltak. Det er gledelig at det gjennom denne budsjettøkningen blir mulig å komme raskt i gang med oppfølging for å redusere faren for ras langs Drammensvassdraget, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.