Historisk arkiv

Tiltak for å fremme effektiviteten på norsk kontinentalsokkel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet foreslår nye tiltak for andres bruk av innretninger og endringer i arealavgiften for å fremme effektiv utnyttelse av ressursene på sokkelen. (23.08.05)

Pressemelding

Nr.: 106/05
Dato: 23.08.05

Kontakt: Hartvig Munthe-Kaas, 22 24 61 24 eller mobil 957 06 505

Tiltak for å fremme effektiviteten på norsk kontinentalsokkel

Olje- og energidepartementet foreslår nye tiltak for andres bruk av innretninger og endringer i arealavgiften for å fremme effektiv utnyttelse av ressursene på sokkelen. I en fase der kontinentalsokkelen blir mer moden, er det av stor betydning at eksisterende innretninger og tildelt areal utnyttes på best mulig måte.

For å realisere målsetningene regjeringen satt i St.meld. nr. 38 (2003-2004) om en betydelig petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel i et langsiktig perspektiv, er det avgjørende at olje- og gassressursene på sokkelen blir utviklet på en effektiv måte.

- En mer moden sokkel stiller strengere krav til effektive løsninger. For å sikre god ressursforvaltning og den langsiktige attraktiviteten til olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel, er det avgjørende at den eksisterende infrastrukturen og konsesjonsbelagt areal utnyttes så effektivt som mulig, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Forslag til endringer i petroleumsforskriften, herunder forslag til endringer i arealavgiften
Olje- og energidepartementet sender i dag ut et forslag på høring om endringer i arealavgiften.

De foreslåtte endringene i arealavgiften vil innebære at det ikke betales avgift for arealer med produksjon og aktiv letevirksomhet. Arealer der det ikke er tilfredsstillende aktivitet vil få høyere avgift.

Formålet med endringene i arealavgiften er å bidra til rask og effektiv utforskning av norsk kontinentalsokkel. I konsesjonsbelagt areal er målsetningen at det skal være aktivitet i form av produksjon eller leting. Hvis det ikke er tilstrekkelig aktivitet i lisensene bør arealet selges eller leveres tilbake til staten, slik at andre kan få muligheten til å arbeide med det samme arealet med andre ideer. På den måten sikrer vi at ressursene på sokkelen blir påvist og utnyttet på en effektiv måte.

Høring av forslag til endringer i pertoleumsforskriften, herunder i arealavgiften

Høring av utkast til forskrift om andres bruk av innretninger
Olje- og energidepartementet sender i dag ut et utkast til forskrift om andres bruk av innretninger.

Formålet med forskrift om andres bruk av innretninger er å oppnå effektiv bruk av innretninger for å sikre rettighetshavere gode insentiver til lete- og utvinningsvirksomhet ut fra hensynet til god ressursforvaltning. En slik forskrift vil bidra til det ovennevnte formålet gjennom å effektivisere forhandlingsprosessen og ved å gi rammer for utformingen av tariffer og vilkår. Forskriften legger opp til at det fremdeles er de kommersielle aktørene som skal komme frem til gode løsninger for begge parter.

Høring av utkast til forskrift om andres bruk av innretninger