Historisk arkiv

Det regionale flyplassnettet: Endringer nødvendig for å sikre bedre rutetilbud i luftfarten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen går inn for å opprettholde hovedtrekkene i Luftfartsverkets regionale flyplassnett. Det samme gjelder for nettet av regionale flyruter som drives med økonomisk tilskudd fra staten, de såkalte anbudsrutene. (07.05.02)

Pressemelding

Nr.: 51/2002
Dato: 07.05.02

Det regionale flyplassnettet: Endringer nødvendig for å sikre bedre rutetilbud i luftfarten

Regjeringen går inn for å opprettholde hovedtrekkene i Luftfartsverkets regionale flyplassnett. Det samme gjelder for nettet av regionale flyruter som drives med økonomisk tilskudd fra staten, de såkalte anbudsrutene.

For å oppnå et tilstrekkelig økonomisk og trafikkmessig grunnlag som gjør det mulig for Luftfartsverket å legge til rette for et samlet sett bedre flyrutetilbud foreslår regjeringen følgende endringer:

Lufthavnene Vardø, Narvik og Fagernes skal fra 1. april 2003 ikke betjenes av anbudsruter. Flyrutene i Vardø - Vadsø-området vil i stedet bli konsentrert til Vadsø lufthavn, mens flyrutene i Narvik – Harstad - området vil bli konsentrert til Harstad - Narvik lufthavn, Evenes. Anbudsruten Fagernes - Oslo nedlegges på grunn av liten trafikk og gode alternative transportmuligheter. Luftfartsverket skal ellers arbeide videre med utredning om en ny flyplass for Nord-Helgeland og ny flyplass for Honningsvåg.

Dette er noen av hovedpunktene i et forslag som ble lagt fram i statsråd i dag, og som tar for seg Luftfartsverkets tilbud av tjenester i det regionale flyplassnettet.

Regjeringen foreslår at driften av Fagernes lufthavn, Leirin, skal opprettholdes og at infrastrukturen for Vardø lufthavn skal opprettholdes i tilfredsstillende stand i påvente av nærmere avklaring for Vadsø lufthavn som har begrensede utviklingsmuligheter.

De foreslåtte endringene vil føre til netto statlige innsparinger som er beregnet til 46 millioner kroner per år.

Statlig støtte til drift av flyruter og behov for nye investeringer

Regjeringens forslag har blant annet bakgrunn at Samferdselsdepartementet nå skal utlyse anbudskonkurranse for drift av regionale flyruter for perioden fra 1. april 2003. – I den forbindelse står man overfor valg av nivå for statlig godtgjørelse til selskap som skal drive regionale flyruter i en ny anbudsperiode, heter det.

I forslaget blir det også pekt på Luftfartsverket står overfor store investeringer på det regionale lufthavnnettet i tida framover. Disse investeringene har i stor grad sammenheng med behov for å oppgradere standarden ved de regionale lufthavnene, blant annet som følge av de krav som etter hvert vil bli stilt til disse lufthavnene når det gjelder operative og sikkerhetsmessige forhold.

Mer tjenlig luftfartsnett, med trafikkmessig og økonomisk sterkere grunnlag

- Et framtidsrettet og velfungerende tilbud av rutetransport med fly er viktig for folk og næringsliv, særlig i distriktene. Et godt flyrutetilbud er også nødvendig for å utvikle robuste arbeidsmarkedsregioner. Skal luftfarten være i stand til å ivareta disse oppgavene på en best mulig måte, må blant annet nettet av regionale flyruter og lufthavner være mer tjenlig og effektivt, med et trafikkmessig og økonomisk sterkere grunnlag. Det vil igjen komme hele luftfarten og de reisende til gode gjennom et samlet sett bedre flyrutetilbud, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

- Nå er det derfor nødvendig at enkelte deler av det regionale flyrutetilbudet blir noe justert som følge av endringer i folks reisebehov og -mønster. Det betyr også at det regionale luftfartsnettet bør være mer tilpasset de forbedringer som er skjedd i de siste årene for andre deler av transportsystemet, særlig når det gjelder utbygging av vegnettet. Uten de endringer som regjeringen nå foreslår, må de statlige tilskuddene til den regionale luftfarten økes vesentlig i tida framover, eller så må rutetilbudets kvalitet og omfang reduseres, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Statlige overføringer har økt mer enn trafikken

Etter at de regionale flyplassene ble tatt i bruk har det i mange flyplassområder skjedd en utvikling av vegsystemet og av andre transporttilbud som også kan være et alternativ til flytransport. Men slike forbedringer har i enkelte områder ikke ført til noen justering av flyrutetilbudet, går det fram av regjeringens forslag.

I 2001 var det rundt 1,5 millioner passasjerer som ankom eller reiste fra de regionale flyplassene (ikke medregnet Røros og Værøy), mens de samme flyplassene hadde om lag 1,2 millioner passasjerer i 1991. I 10-årsperioden 1991-2001 har dermed antallet passasjerer i det regionale flyplassnettet økt med rundt 25 prosent, mens de samlede statlige overføringene til drift av flyruter og flyplasser i det regionale luftfartsnettet har hatt en reell økning på omkring 45 prosent i den samme perioden.

For 2001 var de samlede overføringene til de regionale flyplassene og til driften av de regionale flyrutene på om lag 660 millioner kroner.

Vardø lufthavn: Infrastruktur opprettholdes

I begrunnelsen for å foreslå at Vardø lufthavn ikke skal betjenes av anbudsruter blir det vist til at Vardø har nærliggende alternativ flyplass i Vadsø, som i dagens situasjon kan gi et helhetlig bedre trafikktilbud.

Kjøretiden for vegstrekningen Vardø – Vadsø flyplass er anslagsvis 45 - 60 minutter.

Vardø kommune har en befolkning på omkring 2700 innbyggere. Flyplassen i Vardø trafikkeres i dag av en anbudsrute på strekningen Vardø – Kirkenes, det vil si en rute som drives med tilskudd fra staten. Vadsø har i dag flyruter til alle flyplasser i Finnmark unntatt Lakselv.

- Det forutsettes at infrastrukturen ved Vardø lufthavn skal opprettholdes i tilfredsstillende stand i påvente av nærmere avklaring for Vadsø lufthavn som har begrensede utviklingsmuligheter. Luftfartsverket har vurdert ny flyplass på Krampeneset til avløsning av flyplassene i Vadsø og Vardø, men har blant annet ut fra samfunnsøkonomiske beregninger funnet det riktig å satse videre på eksisterende infrastruktur, heter det i forslaget.

- Ved nedlegging av Vardø flyplass vil all transport av pasienter gå med bilambulanse fra Vardø til Vadsø lufthavn. Nedleggelse av Vardø lufthavn vil medføre årlige merutgifter på omkring 1,4 millioner kroner under Helsedepartementets område for å bygge opp en alternativ akuttmedisinsk beredskap i området, går det fram av forslaget.

Narvik lufthavn: Evenes et godt alternativ

Samferdselsdepartementets begrunnelse for å foreslå Narvik lufthavn nedlagt er at Narvik har en nærliggende alternativ flyplass i Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. - Denne flyplassen har gode utviklingsmuligheter for et samlet sett bedre flyrutetilbud for området, går det fram av forslaget.

En eventuell nedlegging av Narvik lufthavn, Framnes, vil gjøre det nødvendig med en del omlegging av opplegget for ambulansetransporten og den akuttmedisinske beredskap i Narvik-området. Dette vil medføre årlige merutgifter på 6,5 millioner kroner under Helsedepartementets ansvarsområde.

Fagernes lufthavn: Liten rutetrafikk, gode alternative transporttilbud

Regjeringen foreslår at Fagernes lufthavn ikke skal betjenes av anbudsruter fra 1. april neste år. Driften av Fagernes lufthavn foreslås opprettholdt.

I begrunnelsen for forslaget blir det pekt på at flyplassen har liten rutetrafikk og at Fagernes-området har gode alternativer til transport med rutefly.

Antallet personer som reiste til og fra Fagernes lufthavn i 2000, det vil si det siste året med helårs sammenhengende rutedrift, var om lag 4100. Anbudsruten Fagernes – Oslo har nå to flyginger hver veg mandag – fredag og en flyging søndag med 5-6 passasjerer per tur.

For å drive ruten i perioden 1. april 2002 – 31. mars 2003 skal flyselskapet, ifølge inngått kontrakt, ha en godtgjørelse på 8,3 millioner kroner fra staten. Det svarer til et tilskudd på vel 2000 kroner per passasjer, basert på passasjertallet i 2000.

Fagernes-området har daglig ekspressbuss med 4-6 avganger tur-retur Oslo.

Som følge av at anbudsruten Oslo – Fagernes nedlegges må Luftfartsvekets fortsatte ansvar for å opprettholde driften tilpasses den faktiske etterspørselen etter lufthavntjenester fra charterflyoperatører og annen næringsvirksomhet i området, med et driftskonsept som står i forhold til dette, heter det i forslaget.

Utredning av felles flyplass for Nord-Helgeland og ny flyplass for Honningsvåg

Regjeringen foreslår at Luftfartsverket skal videreføre utredningen av en felles flyplass for Nord-Helgeland, med sikte på at den nye flyplassen kan erstatte de tre flyplassene i Mosjøen, Mo i Rana og i Sandnessjøen.

I tillegg foreslår regjeringen at Luftfartsverket også skal videreføre utredningen av ny flyplass for Honningsvåg og omliggende distrikt.

Ny ordning for bedriftsøkonomiske ulønnsomme lufthavntjenester

I forslaget fra regjeringen blir det lagt opp til å endre dagens ordning med et fast overføringsbeløp til Luftfartsverkets regionale flyplasser. I stedet foreslås det en ordning der staten skal kjøpe bedriftsøkonomiske ulønnsomme lufthavnstjenester fra Luftfartsverket.

Regionale lufthavner og flyruter

Det regionale lufthavnettet omfatter i dag disse 28 lufthavnene:

Flyplass

Rullebanelengde – i meter

Berlevåg

830

Brønnøysund

1199

Båtsfjord

1000

Fagernes

1989

Florø

1199

Førde

893

Hammerfest

831

Hasvik

909

Honningsvåg

799

Leknes

828

Mehamn

840

Mo i Rana

799

Mosjøen

879

Narvik

864

Namsos

808

Røros

1720

Rørvik

832

Røst

831

Sandane

781

Sandnessjøen

1058

Sogndal

886

Stokmarknes

825

Svolvær

807

Sørkjosen

860

Vadsø

829

Vardø

1085

Ørsta - Volda

826

Værøy

Helikopterplass

Følgende flyruter inngår det regionale flyrutenettet, det vil si ruter som drives med statlig støtte eller godtgjørelse, etter forutgående anbudskonkurranse per 1.5.2002:

Ruteområde 1

Anbud 1A

Ruter mellom Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg og Hammerfest, samt mellom disse lufthavnene og Kirkenes og Alta

Anbud 1B

Hasvik – Tromsø, Hasvik – Hammerfest, Sørkjosen – Tromsø

Ruteområde 2

Anbud 2

Vardø – Kirkenes

Ruteområde 3

Anbud 3

Lakselv – Tromsø

Ruteområde 4

Anbud 4

Andenes – Bodø, Andenes – Tromsø

Ruteområde 5

Anbud 5A

Svolvær – Bodø

Anbud 5B

Leknes – Bodø

Ruteområde 6

Anbud 6

Røst – Bodø

Ruteområde 7

Anbud 7

Narvik (Framnes) – Bodø

Ruteområde 8

Anbud 8A

Brønnøysund – Bodø, Brønnøysund – Trondheim

Anbud 8B

Sandnessjøen – Bodø, Sandnessjøen – Trondheim

Ruteområde 9

Anbud 9A

Mo i Rana – Bodø, Mo i Rana – Trondheim, Mosjøen – Bodø, Mosjøen – Trondheim

Anbud 9B

Namsos – Trondheim, Rørvik – Trondheim

Ruteområde 10

Anbud 10A

Florø – Oslo

Anbud 10B

Florø – Bergen

Ruteområde 11

Anbud 11A

Førde – Oslo

Anbud 11B

Førde – Bergen

Ruteområde 12

Anbud 12A

Sogndal – Oslo, Sogndal – Bergen

Anbud 12B

Sandane – Oslo, Sandane – Bergen, Ørsta-Volda – Oslo, Ørsta – Volda – Bergen

Ruteområde 13

Anbud 13

Fagernes – Oslo

Ruteområde 14

Anbud 14

Røros – Oslo


For nærmere opplysninger – se: St.prp. nr. 61 (2001-2002) Om Luftfartsverkets tilbud av tjenester i det regionale flyplassnett