Historisk arkiv

Drift av ferjer: Regjeringen åpner for bruk av anbudskonkurranse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Det bør åpnes for bruk av anbudskonkurranse for drift av ferjeruter som er en del av vegnettet i Norge. Dette er en av de nye bestemmelsene som er tatt inn i forslaget til ny lov om yrkestransport (03.05.02)

Pressemelding

Nr.: 36/2002
Dato: 03.05.02

Drift av ferjer: Regjeringen åpner for bruk av anbudskonkurranse

Det bør åpnes for bruk av anbudskonkurranse for drift av ferjeruter som er en del av vegnettet i Norge. En slik endring betyr at reglene for ferjesektoren kommer på lik linje med de regler som allerede gjelder for bruk av anbud ved tildeling av løyve for drift av bil- og båtruter.

Dette er en av de nye bestemmelsene som er tatt inn i forslaget til ny lov om yrkestransport. Den nye loven skal erstatte den gjeldende lov om samferdsel.

I lovforslaget, som ble lagt fram i statsråd i dag, blir det vist til at det for enkelte riksvegferjesamband allerede er gjennomført en prøveordning med bruk av anbud.

- Erfaringene fra denne prøveordningen og erfaringer med bruk av anbud i andre deler av transportsektoren viser at anbudskonkurranse kan bidra til en mer effektiv bruk av bevilgninger som gjelder tilskudd til drift av rutetransport. Bruk av anbud og økt konkurranse er ikke noe mål i seg selv, men et virkemiddel for å gjøre driften mer effektiv, slik at midler kan frigjøres for å utvide og forbedre rutetilbudet for publikum og næringsliv, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

- Forslaget om bruk av anbud for ferjedriften er i tråd med regjeringens stortingsmelding om kollektivtransporten. Regjeringen går her inn for bruk av anbud som et gjennomgående prinsipp for all rutetransport der det offentlige gir tilskudd eller kjøper transporttjenester, sier samferdselsministeren.Til redaksjonen

For nærmere opplysninger – se: Ot.prp. nr. 74 (2001-2002) Om lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)