Historisk arkiv

Omdanning av NSB BA og Posten Norge BA til statlige aksjeselskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Regjeringen går inn for at særlovselskapene Posten Norge BA og NSB BA fra 1. juli 2002 skal omdannes til statlige aksjeselskaper, fullt ut eid av staten. (07.05.02)

Pressemelding

Nr.: 52/2002
Dato: 07.05.02

Omdanning av NSB BA og Posten Norge BA til statlige aksjeselskaper

Regjeringen går inn for at særlovselskapene Posten Norge BA og NSB BA fra 1. juli 2002 skal omdannes til statlige aksjeselskaper, fullt ut eid av staten. Forslaget ble lagt fram i statsråd i dag og er en oppfølging av Stortinges vedtak fra høsten 2001 om at de to selskapene skulle gjøres om til aksjeselskaper.

- Omdanning av Posten og NSB til aksjeselskaper er viktig for å sikre at selskapene så langt som mulig får de samme rammevilkårene som konkurrentene og andre tilsvarende selskaper. Dagens organisering som særlovselskap er i virkeligheten lik det som gjelder for statlige aksjeselskap, men fordi mange har liten kjennskap til denne selskapsformen, mener jeg det er riktig at Posten og NSB får en mest mulig ensartet og kjent selskapsform, både i Norge og internasjonalt. Dette er viktig for selskaper som står overfor store utfordringer knyttet til økt konkurranseutsetting og internasjonalisering, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

- Omdanningene av NSB BA og Posten Norge BA til aksjeselskaper fører ikke til endringer i de samfunnsmessige forpliktelser knyttet til posttjenester og togtilbud som er pålagt selskapene, sier samferdselsministeren.

Selskapene skal fortsatt eies fullt ut av staten og statens styringsmuligheter som eier videreføres. Statens eierskap i selskapene er fortsatt et viktig supplerende virkemiddel for å sikre et landsdekkende tilbud av posttjenester til rimelig pris og av god kvalitet og et helhetlig togtilbud både innen person- og godstrafikken. Den samfunnsmessige styringen av selskapene skal først og fremst skje gjennom krav i konsesjonen til Posten og gjennom avtalen om statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB, heter det i forslaget.

De ansattes rettigheter videreføres

- Av hensyn til de ansatte mener regjeringens det er viktig at det ikke rokkes ved de særskilte rettighetene de ansatte i NSB og Posten har knyttet til fortrinnsrett og ventelønn. Disse særordningene videreføres for den perioden som tidligere har vært besluttet, det vil si fram til 1. januar 2005, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

De ansatte i NSB BA og Posten Norge BA er allerede i dag underlagt arbeidsmiljøloven og arbeidstvistloven og omdanning til statlige aksjeselskaper medføler derfor ingen endringer i de ansattes arbeidsrettlige stilling, heter det i forslaget.


For nærmere informasjon, se: St.prp. nr. 62 (2001-2002) Om omdanning av NSB BA og Posten Norge BA til aksjeselskaper