Historisk arkiv

Persontransport med taubane: Lovforslag for å innføre EU-krav til teknisk utstyr

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Taubaneloven skal få nye bestemmelser som gjelder krav om tilsyn med omsetningen av teknisk utstyr, delsystemer og sikkerhetskomponenter for taubaneanlegg og kabelbaner som brukes til persontransport. (15.03.02)

Pressemelding

Nr.: 18/2002
Dato: 15.03.02

Persontransport med taubane: Lovforslag for å innføre EU-krav til teknisk utstyr

Taubaneloven skal få nye bestemmelser som gjelder krav om tilsyn med omsetningen av teknisk utstyr, delsystemer og sikkerhetskomponenter for taubaneanlegg og kabelbaner som brukes til persontransport.

Et lovforslag, med blant annet disse endringene, ble lagt fram i statsråd i dag.

I forslaget er det også tatt inn bestemmelser om at utstyr og systemer for slike taubaneanlegg og kabelbaner skal oppfylle visse grunnleggende sikkerhetsmessige krav.

Lovforslaget betyr at EUs bestemmer på dette området vil bli innført i norsk rett.

Til redaksjonen

For nærmere opplysninger – se Ot.prp. nr. 47 (2001-2002) ”Om lov om endringer i lov av 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger og lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m (jernbaneloven)”