Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2003: Jernbaneformål: I alt 5,8 milliarder kroner - øker med over 5 prosent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 114/2002
Dato: 03.10.02

Statsbudsjettet 2003:

Jernbaneformål: I alt 5,8 milliarder kroner - øker med over 5 prosent

Regjeringen foreslår at det over statsbudsjettet for neste år skal bevilges i alt 5 845,6 millioner kroner til jernbaneformål. Dette er en økning på 285 millioner kroner, eller 5,1 prosent, sammenliknet med saldert budsjett for 2002.

- Regjeringen vil styrke jernbanens betydning der den har sine største miljø- og transportmessige fortrinn. Økningen av jernbanebudsjettet er derfor en viktig del av regjeringens ekstra innsats for bedre kollektivtransport. Innenfor jernbanebudsjettet har regjeringen særlig prioritert drifts- og vedlikeholdstiltak som styrker sikkerheten og bidrar til å bedre regulariteten og punktligheten i togtrafikken. Også satsingen på mer brukervennlige stasjoner og trafikknutepunkt blir trappet opp, samtidig som nytt, moderne togmateriell skal settes inn på noen av de mest trafikkerte togstrekningene, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Til Jernbaneverket, som er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av jernbanens linjenett, er det foreslått 4 438,4 millioner kroner. Dette er en økning på 196,7 millioner kroner, eller 4,6 prosent sammenliknet med saldert budsjett for 2002.

Bygging av nytt dobbeltspor på strekningen Sandvika – Asker, på Drammensbanen, er det viktigste investeringsprosjektet, med en bevilgning på 900 millioner kroner neste år. I tillegg er det satt av midler til planlegging av nytt dobbeltspor Sandnes – Stavanger, på Jærbanen, og ny Lysaker stasjon, på Drammensbanen. Regjeringen foreslår også økte bevilgninger til utvikling av brukervennlige stasjoner og trafikknutepunkt og igangsetting av arbeid med å bygge nytt kryssingsspor på Kongsvingerbanen

1386 millioner kroner av den foreslåtte bevilgningen til jernbaneformål gjelder statens kjøp av persontransporttjenester fra NSB BA. Dette er en økning med 88 millioner kroner eller 6,8 prosent, sammenliknet med 2002. Økningen har for det meste sammenheng med anskaffelse av 36 nye lokaltogsett i nærtrafikken i Oslo-området og i Stavangerområdet. I en ny fireårs avtale mellom Samferdselsdepartementet og NSB AS er det i all hovedsak lagt til grunn en videreføring av dagens togtilbud. Ordningen med statlig kjøp av persontransporttjenester omfatter nærtrafikk rundt Oslo, Bergen og Stavanger, Trondheim, intercitytrafikk og regiontog (medregnet Nordlandsbanen) og lokaltog. Sammenlignet med tidligere avtaler inneholder den nye avtalen en endring som betyr at det skal settes av midler til resultatorienterte tilskudd eller bonusutbetalinger til NSB AS, dersom selskapet oppnår visse forhåndsfastsatte kvalitetsmål .

Til Statens jernbanetilsyn er det foreslått 21,2 millioner kroner, det vil si om lag det samme som for 2002.

Linjenettet: Fordeling av investeringsmidler

Den foreslåtte bevilgningen på 1 346,1 millioner kroner til investeringer i linjenettet skal fordeles slik:

  • 900 millioner kroner til utbygging av nytt dobbeltspor Sandvika – Asker, på Drammensbanen.
  • 25 millioner kroner til planlegging og grunnerverv i forbindelse med bygging av ny Lysaker stasjon, på Drammensbanen.
  • 40 millioner kroner til arbeid med teknisk og sikkerhetsmessig oppgradering av Lieråsen tunnel, på Drammensbanen.
  • 20 millioner kroner til planlegging av arbeid med å bygge dobbeltsporet jernbane på strekningen Sandnes – Stavanger, langs dagens jernbanetrase.
  • 126 millioner kroner er oppført til sikkerhetstiltak. Midlene skal nyttes til en rekke forskjellige tiltak som bidrar til økt sikkerhet, og omfatter blant annet rassikring, sikring og fjerning av planoverganger og bedring av sikkerheten i tunneler.
  • 91,3 millioner kroner gjelder kapasitetsøkende tiltak, det vil si utbygging med særlig sikte på å øke kapasiteten på jernbanenettet for både person- og godstransport. Tiltakene omfatter blant annet utbygging av kryssingsspor og tiltak for å legge til rette for trafikk med krengetog. Innenfor det foreslåtte bevilgningen til kapasitetsøkende tiltak skal 42 millioner kroner nyttes til gjøre ferdig arbeidet med profilutvidelser på Bergensbanen. Slike utvidelser vil gjøre det mulig å ta med semitrailere med tog på denne banen. Bevilgningen er viktig for å legge til rette for overføring av godstransport fra veg til bane.

    Innenfor den foreslåtte bevilgningen til kapasitetsøkende tiltak er det også foreslått 20 millioner kroner til bygging av nytt kryssingsspor på Kongsvingerbanen for å forbedre trafikkavviklingen på banen, noe som er viktig både for lokaltrafikken og togtrafikken mellom Oslo og Stockholm.
  • 73,8 millioner kroner er foreslått til tiltak for forbedring av tilgjengelighet, informasjon og opphold for publikum på stasjoner og knutepunktterminaler. Midlene vil særlig bli brukt til tiltak i Oslo, Akershus, Bergen, Trondheim og Kongsberg.
  • 70 millioner kroner gjelder tilbakebetaling til NSB BA, i forbindelse med tidligere forskuttering av utgifter til krengetogtiltak på Kongsvinger- og Østfoldbanen.

Utbygging GSM-R

I budsjettforslaget blir det vist til at det er behov for utbygging av mobiltelefonnett av typen GSM-R langs en del banestrekninger. I første omgang er det behov for økt overføringskapasitet langs Nordlandsbanen, noe som også vil legge til rette for å bygge ut fjernstyring. Utbyggingen av slik kapasitet langs Nordlandsbanen startet sommeren 2002, med investeringer på om lag 50 millioner kroner. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget med en egen sak om utbygging av GSM-R, går det fram av budsjettforslaget.