Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2003: Post og telekommunikasjoner: Økt konkurranse og effektivitet - og bedre tjenestetilbud

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 124/2002
Dato: 03.10.02

Statsbudsjettet 2003:

Post og telekommunikasjoner: Økt konkurranse og effektivitet – og bedre tjenestetilbud

For regjeringen er det et hovedmål å fremme effektiv og virksom konkurranse på post- og telemarkedet og legge til rette for grunnleggende post- og teletjenester av høy kvalitet og med rimelig pris over hele landet.

For å oppnå disse målene kjøper staten posttjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, og Post- og teletilsynet fører tilsyn med post- og telemarkedene. Tilsynsoppgavene innebærer både å kontrollere kvaliteten på tjenestene og å sikre konkurransen i de delene av markedet som er åpnet for konkurranse.

Kjøp av posttjenester: 305 millioner kroner

Staten kjøper posttjenester av Posten for å sikre et tilfredsstillende tilbud av slike tjenester også i de deler av landet der det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt å opprettholde tjenestene eller å tilby disse til ønsket servicenivå.

For å sikre et landsdekkende tilbud av posttjenester foreslår regjeringen 305 millioner kroner til kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme posttjenester over statsbudsjettet for 2003. Dette er en nedgang på 18 prosent sammenliknet med saldert budsjett 2002. Nedgangen skyldes at Postens effektiviseringsarbeid og omfattende omstilling av ekspedisjonsnettet har gitt gevinster. Det betyr at behovet for statlig kjøp har gått ned, samtidig som Postens servicenivå opprettholdes.

Undersøkelser viser at Postens leveringspålitelighet er i tråd med de krav som stilles i konsesjonen, det vil si at minimum 85 prosent av prioritert post er framme hos mottaker dagen etter innlevering. Leveringspåliteligheten i sentrale strøk og i distriktene skiller seg ikke i vesentlig grad fra hverandre.

Post- og teletilsynet: 177,7 millioner kroner

Post- og teletilsynet skal som forvaltningsorgan og reguleringsmyndighet bidra til at målene nås innen både post- og telesektoren. Budsjettforslaget for 2003 for Post- og teletilsynet er på 177,7 millioner kroner. Dette er en økning på 5,3 prosent sammenliknet med saldert budsjett for 2002. Økningen skyldes blant annet at Post- og teletilsynet har fått nye oppgaver knyttet til telesikkerhet og -beredskap.

- Post- og teletilsynet er inne i en prosess med fornyelse og effektivisering av virksomheten. Markedsmessige og teknologiske endringer i samfunnet bidrar til at tilsynsarbeidet i post- og telesektorene i større grad må gi oppmerksomhet til sluttbrukerne og til informasjonsarbeid rettet mot markedsaktørene og forbrukerne, går det fram av budsjettforslaget.

Internettinformasjon om telepriser

Post- og teletilsynet ønsker å utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi ytterligere og vil i enda større grad ta i bruk døgnåpen forvaltning gjennom elektronisk kommunikasjon og saksbehandling. Som ledd i dette arbeidet lanserte Post- og teletilsynet i høst internettjenesten "telepriser.no". Tjenesten er beregnet for sluttbrukere i personmarkedet og bidrar til at forbrukerne får kvalitetssikret informasjon om priser på fast- og mobiltelefoni og Internett.