Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2003: Transport for alle: Ny tilskuddsordning og nytt togmateriell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 123/2002
Dato: 03.10.02

Statsbudsjettet 2003:

Transport for alle: Ny tilskuddsordning og nytt togmateriell

Samferdselssektoren skal tilrettelegges slik at personer med funksjonshemming i størst mulig grad kan bruke ordinære transport-, post- og teletjenester. Når det gjelder transporttilbudet spesielt, skal dette tilrettelegges slik at funksjonshemmede skal kunne delta i samfunnslivet på en likeverdig måte.

Det legges vekt på at tiltak og tilrettelegging for funksjonshemmede skal innarbeides som en del av den vanlige aktiviteten på samferdselssektoren.

4 millioner kroner til økt tilgjengelighet i kollektivtransporten

Regjeringen går inn for at det for 2003 settes av 4 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for investeringer i infrastruktur for kollektivtransport som skal sikre økt tilgjengelighet for alle. Tilskuddet skal disponeres i samråd med brukergruppene. Midlene kommer i tillegg til de midler Statens vegvesen, Jernbaneverket og Luftfartsverket bruker til denne typen tiltak.

Tilrettelagt transport til arbeid og studier

Regjeringen ønsker å sikre at funksjonshemmede skal kunne delta i arbeidsliv og ha mulighet til utdanning. Det ble derfor fra 1. august 2001 satt i gang et ettårig forsøk med tilrettelagt transport for funksjonshemmede arbeidstakere og studenter. Ved revisjon av budsjettet for 2002 foreslo regjeringen å forlenge forsøket ut første halvdel av 2003. Bakgrunnen for dette forslaget var at forsøket så langt omfattet få deltakere, og en forlengelse for hele studieåret 2002/2003 ville kunne forhindre at noen lot være å søke om studieplass på grunn av manglende transportløsninger.

For 2003 foreslås det bevilget 10,4 millioner kroner over Samferdselsdepartementets budsjett til denne forsøksordningen.

Forsøket avsluttes etter første halvår 2003 og erfaringene vil så bli evaluert. Regjeringen vil deretter ta stilling til om det skal opprettes en permanent ordning med arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede. Det vil iverksettes overgangsordninger for de som deltar i forsøket, slik at de sikres et tilbud inntil det er skjedd en avklaring når det gjelder eventuell nye regler.

Nye togsett

Statlig kjøp av persontransporttjenester fra NSB AS øker med 88 millioner kroner, eller 6,8 prosent neste år. Økningen skyldes hovedsakelig at det anskaffes 36 nye togsett i lokaltrafikken i Oslo og Akershus og i Stavangerområdet. De nye togsettene gjør det mulig for funksjonshemmede å bruke togtilbudet på lik linje med andre reisende.