Historisk arkiv

Konkurranse om drift av hurtigrute Bergen - Kirkenes: Dagens standard og ruteopplegg kan opprettholdes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Stortingsmeldingen ”Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes” ble lagt fram i dag. (12.12.03)

Pressemelding

Nr.: 144/03
Dato: 12.12.03

Konkurranse om drift av hurtigrute Bergen – Kirkenes: Dagens standard og ruteopplegg kan opprettholdes

Regjeringen ønsker å opprettholde hurtigrutetilbudet på strekningen Bergen – Kirkenes, med en standard og et ruteopplegg på linje med dagens tilbud. En slik videreføring av dagens standard og opplegg er avhengig av at tilbudet kan utføres innenfor dagens nivå for statlig kjøp av transporttjenester fra Hurtigruta.

Regjeringen går først og fremst inn for at staten skal kjøpe transporttjenester fra en sammenhengende rute Bergen – Kirkenes, basert på dagens rutemønster med daglige og helårlige seilinger.

Dette er noen av hovedpunktene i stortingsmeldingen ”Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes”. Stortingsmeldingen ble lagt fram i statsråd i dag.

Avtaleperiode på åtte år

I stortingsmeldingen går regjeringen inn for at det skal utlyses konkurranse om driften av en sammenhengende rute Bergen - Kirkenes for en periode på åtte år. Utlysingen skal baseres på en anbudsprosess, der minstekrav til transportkapasitet skal være tilpasset antallet ”distansepassasjerer”, det vil si passasjerer som reiser forholdsvise korte strekninger.

Det legges opp til at rederier som i tillegg ønsker å dimensjonere kapasiteten med tanke på godstransport og ”rundreisepassasjerer” skal få mulighet til å kunne gjøre dette, slik også dagens hurtigruteavtale gir adgang til. Rundreisepassasjer er passasjerer som reiser på en lengre strekning og som har billett som også omfatter lugarplass og alle måltider om bord.

To alternativer: ”Sammenhengende rute” - og ”delt rute”

For å sikre at den statlige betalingen ikke blir unødvendig høy, foreslås det at det samtidig med utlysingen av drift av ”en sammenhengende rute” også utlyses et sekundært alternativ med en rute Bergen – Tromsø og en rute Tromsø – Kirkenes.

For hver av de to rutestrekningene i dette alternativet med ”delt rute” er det forutsatt fire avganger (både nord- og sørgående), per uke hele året, basert på forskjellige krav til kapasitet sør og nord for Tromsø, tilpasset antallet distansepassasjerer på hver av de to rutestrekningene. For ”delt alternativ” kan hver av rutene sør og nord for Tromsø regnes som atskilte ruter. Det vil for dette alternativet derfor bli adgang til å gi egne, atskilte anbud for drift av hver av de to rutestrekningene Bergen – Tromsø og Tromsø – Kirkenes.

Avgjørende for valg av alternativ: ”Statlig kjøp” innenfor dagens nivå

Regjeringen går inn for at alternativet ”sammenhengende rute Bergen – Kirkenes”, skal velges under forutsetning av at nivået for statlig kjøp av transporttjenester for dette alternativet ikke overstiger nivået i gjeldende hurtigruteavtale, det vil si om lag 200 millioner kroner per år.

I tilfelle løsningen med ”delt rute” blir valgt, kan det bli aktuelt å avsette deler av en eventuell innsparing, sammenlignet med dagens tilskuddsnivå, til å styrke fly- og hurtigbåttilbudet nord for Tromsø.

Krav om godskapasitet for strekningen Tromsø – Kirkenes

I stortingsmeldingen blir det vist til at dagens Hurtigrute er viktig for godstransporter nord for Tromsø. Regjeringen går derfor inn for at det for både alternativet ”sammenhengende rute” og alternativet ”delt rute” skal stilles krav om tilstrekkelig godskapasitet for strekningen Tromsø – Kirkenes.Til redaksjonen
For flere opplysninger – se: St.meld. nr 16 (2003-2004) Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes