Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Satser på kollektivtransport: Nær én milliard kroner i økte bevilgninger og reduserte avgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Pressemelding

Nr.: 109/03
Dato: 08.10.03

Statsbudsjettet 2004:

Satser på kollektivtransport: Nær én milliard kroner i økte bevilgninger og reduserte avgifter

Regjeringen foreslår å bevilge i alt 8,4 milliarder kroner til kollektivtransporttiltak i budsjettet for 2004. Dette er en økning på 574 millioner eller vel sju prosent. Regjeringen retter innsatsen spesielt mot jernbanen og storbyområdene.

Regjeringen foreslår også å innføre merverdiavgift med lav sats – seks prosent – på persontransport. Dette er beregnet å gi en samlet årlig gevinst for trafikkselskapene på 500 millioner kroner. Gevinsten blir størst for jernbaneselskapene og lokalruter med buss, trikk og t-bane. Regjeringens forslag om å frita produksjonsvirksomhet for el-avgift vil gi ytterligere reduserte kostnader for tog, t-bane og trikk med om lag 65 millioner kroner.

- Samlet sett vil dette gi kollektivtrafikken nær en milliard kroner i økte bevilgninger og reduserte avgifter i 2004. Et slikt kollektivløft vil gi et helse- og miljøvennlig alternativ til økt bilbruk, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

I de fleste byområdene vokser biltrafikken stadig, mens antall kollektivreisende har gått ned det siste året. - Vi kan ikke bygge oss ut av transportproblemene i de største byene. Nå er det helt nødvendig å prioritere kollektivtransporttilbudet. Det gir renere miljø, bedre helse og god arealbruk. Bedre framkommelighet for kollektivtrafikken gir lavere reisetid og bedre punktlighet, og er ett av tiltakene vi ønsker å prioritere, sier samferdselsministeren.

I alt 8,7 milliarder kroner er foreslått til kollektivtiltak. Av disse midlene er 8,4 milliarder kroner foreslått bevilget over statsbudsjettet, mens 360 millioner kroner er bompengemidler.

Midlene til kollektivtransport i 2004 fordeler seg slik:

  • Kollektivtiltak over vegbudsjettet: Om lag 610 millioner kroner til særskilte kollektivtransporttiltak innenfor Statens vegvesens virkeområde. Midlene skal særlig nyttes til framkommelighetstiltak i storbyområdene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand, og til utbygging og opprusting av T-banen i Oslo.
  • Statens kjøp av persontransport med tog: 1,4 milliarder kroner, en økning på om lag to prosent. Samferdselsdepartementet legger til grunn at NSB i 2004 opprettholder nattog på Dovrebanen, Bergensbanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen.
  • Jernbaneformål: 4,8 milliarder kroner til Jernbaneverket, som er ansvarlig for drift, vedlikehold og utbygging av jernbanens linjenett. Dette er en økning på 366,2 millioner eller 8,3 prosent. Av den foreslåtte bevilgningen skal 2 932,6 millioner kroner nyttes til drift og vedlikehold, mens 1 872 millioner kroner gjelder investeringer i linjen. Av dette er det satt av 1,1 milliard kroner til utbygging av nytt dobbeltspor Sandvika-Asker, og 550 millioner kroner til utbygging av togradiosystem av typen GSM-R på strekninger som i dag ikke har sikker togkommunikasjon. I 2004 vil utbyggingen bli konsentrert om Rørosbanen (medregnet delstrekningen Støren – Trondheim på Dovrebanen), Raumabanen og Nordlandsbanen sør for Rognan, slik at GSM-R på disse strekningene kan være i drift innen 1. januar 2005. Arbeidet på strekningen Bodø – Rognan ble satt i gang høsten 2003 og ventes å være ferdig innen 1. januar 2004.
  • Skole- og studentrabatt på lange reiser: 47 millioner kroner, en økning på 5 millioner kroner eller nesten 12 prosent. Regjeringen vil bruke økningen til å forbedre ordningen med rabatterte togreiser med NSB for studenter. I tillegg kommer kompensasjon til fylkeskommunene og NSB på 136 millioner kroner for ungdomskort og 40 prosent skole- og studentrabatt for lokale reiser.
  • Særskilte tilskudd: 100 millioner kroner til den nye "Belønningsordningen" som skal stimulere storbyområdene til å gjennomføre tiltak som skal styrke kollektivtransporten og dempe veksten i personbiltrafikken.
  • Kjøp av riksvegferjetjenester: 1,2 milliard kroner, en økning på om lag seks prosent.
  • Statens tilskudd til Hurtigruten: 201 millioner kroner, en økning på om lag 10 prosent.
  • Statlig kjøp av flyrutetjenester: 421 millioner kroner, en økning på om lag fem prosent.

Kollektivsatsning på veg – bedre framkommelighet for buss og trikk

Til sammen 610 millioner kroner foreslås benyttet til særskilte kollektivtransporttiltak innenfor Statens vegvesens virkeområde i 2004. Av dette er vel 260 millioner kroner avsatt til utbygging av T-baneringen og opprusting av T-banen i Oslo. Kollektivsatsingen over vegbudsjettet er ellers særlig rettet inn mot tiltak for å bedre framkommeligheten for buss og trikk i Oslo og Akershus, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Tiltakene omfatter blant annet nye kollektivfelt og signalprioritering av buss og trikk i lyskryss.

Seks prosent merverdiavgift på persontransport – gevinst for transportselskapene på 500 millioner årlig

Regjeringen foreslår at persontransport skal inngå i merverdiavgiftssystemet, med en lav sats på seks prosent fra og med 1. mars 2004. Trafikkselskapene kan trekke fra 24 prosent inngående merverdiavgift og får en samlet årlig gevinst på anslagsvis 500 millioner kroner, og om lag 330 millioner kroner i 2004. Dersom hele lettelsen tas ut i form av lavere priser, vil takstene i kollektivtransporten kunne reduseres med opptil 7 prosent. Gevinsten blir størst for kollektivselskaper med en høy andel av offentlige tilskudd, slik som NSBs togtrafikk og lokale ruter med buss, trikk og t-bane. Avvikling av el-avgiften for produksjonsvirksomhet vil bidra til å styrke økonomien med om lag ytterligere 65 millioner kroner per år for tog, trikk og t-bane.

Belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene - 100 millioner kroner

Regjeringen går inn for å bevilge 100 millioner kroner til en ny belønningsordning for å stimulere storbyområdene til å gjennomføre tiltak som skal styrke kollektivtransporten og dempe veksten i personbiltrafikken. Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand kan søke om midler i 2004.

Bergen, Stavanger, Trondheim og Kristiansand deltar i et forsøk med alternativ forvaltningsorganisering av transportsektoren. I hovedstadsområdet går Regjeringen inn for at det opprettes et samarbeidsorgan for kollektivtransport. Begge disse tiltakene skal bidra til mer effektiv bruk av de samlede ressursene i samferdselssektoren.

Skole- og studentrabatt: 46,5 millioner kroner til rabatt på lengre reiser for studenter og skoleelever

Samferdselsdepartementet mener det er viktig å stimulere studenter og skoleelever til å reise kollektivt, og foreslår derfor en bevilgning på 46,5 millioner kroner til ordningen med "tilskudd til lengre reiser". Ordningen omfatter rabatt for studenter og skoleelever på lengre reiser med NSB, NordNorgeBussen og Hurtigruten. Forslaget betyr en økning på 4,5 millioner kroner, eller 10,8 prosent fra 2003. Økningen skal brukes til å forbedre ordningen med rabatterte togreiser med NSB for studenter.

Fra 2004 vil rabattordningen for lengre reiser gjelde for alle utenlandske studenter som reiser i Norge, og den vil dermed være i tråd med krav fra ESA om likebehandling av alle studenter i EØS-området.

Til toppen