Historisk arkiv

Transport i storbyområder: - Mer makt til byområdene skal gi mer miljøvennlig transport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Fra 1. januar 2004 skal det i Bergen, Trondheim, Kristiansand-regionen og Stavanger/Sandnes-området settes i verk forsøk med å samle mer av den offentlige forvaltning i transportsektoren på ett nivå. (07.11.2003)

Pressemelding

Nr.: 126/03
Dato: 07.11.03

Transport i storbyområder: - Mer makt til byområdene skal gi mer miljøvennlig transport

- Bedre kollektivtransport og mer helhetlige, miljøvennlige transportløsninger, er nødvendig for å få renere luft, bedre helse og trivsel i storbyområdene. Fra 1. januar 2004 skal det derfor i Bergen, Trondheim, Kristiansand-regionen og Stavanger/ Sandnes-området, settes i verk forsøk med å samle mer av den offentlige forvaltning i transportsektoren på ett nivå, opplyser samferdselsminister Torild Skogsholm.

Fra årsskiftet innfører Samferdselsdepartementet også en ny belønningsordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i storbyområdene. 100 millioner kroner ekstra skal fordeles til de storbyene som legger opp til å begrense veksten i biltrafikken for å la kollektivtransport ta en større del av trafikkveksten. I tillegg til de fire byene som skal delta i ”byforsøkene”, er også Oslo invitert til å søke om midler fra belønningsordningen

- Kombinasjonen av den nye belønningsordningen og ”byforsøkene” vil gi storbyene mulighet til økt satsing på kollektivtransport og større frihet til selv å bestemme over bruken av penger og virkemidler i transportsektoren. Jeg har klare forventninger om at storbyene nå benytter mulighetene til å legge opp et mer miljø- og helsevennlig transportsystem med mindre bilbruk og et mer attraktivt kollektivtilbud, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

- Viktige formål med forsøkene er å få til en mer effektiv og målrettet bruk av de samlede offentlige ressursene i transportsektoren og en mer samordnet areal- og transportpolitikk i storbyområdene. Dermed kan det bli et bedre grunnlag for mer reelle prioriteringer mellom vegutbygging og satsing på kollektivtransport, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Bergen og Trondheim skal gjennomføre forsøk med et ”bykommunalt alternativ”. Det betyr at staten og fylkeskommunen overfører prioriteringsansvar og midler til bykommunene for gjennomføring av tiltak. De to kommunene vil i forsøksperioden få ansvar for blant annet drift av lokal kollektivtransport og prioritering av investeringer for riksveger som ikke inngår i stamvegnettet. De to kommunene skal dessuten ha ansvar for å prioritere investeringer på fylkesvegstrekninger innenfor kommunegrensen.

Samlet sett vil Bergen disponere 237 millioner kroner i 2004 til forsøket, som overføres fra staten og fylkeskommunen. Trondheim vil tilsvarende disponere 109 millioner kroner i 2004. I tillegg til dette kommer midlene som kommunene selv bruker til transportformål over egne budsjetter. For Bergens del utgjør dette om lag 145 millioner kroner og for Trondheim om lag 55 millioner kroner, beregnet ut fra regnskapstall for 2002. Bergen vil også få ansvar for framdrift og oppfølging av tiltak i ”Bergensprogrammet” – medregnet videre framdrift for bybaneprosjektet.

Forsøket i Kristiandsand-regionen omfatter de seks kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand og fylkeskommunene Aust-Agder og Vest-Agder. Forsøket i Kristiansand-området betyr foreløpig at et felles organ, Areal- og transportplanutvalget, får ansvaret for å prioritere midler til investeringer i det samlede offentlige vegnettet i Kristiansand-området, bortsett fra utbygging av stamvegstrekninger.

I Stavanger er det foreløpig lagt opp til et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Partene skal komme fram til avtalefestede ordninger med sikte på samordning og samarbeid når det gjelder offentlig forvaltning i transportsektoren.

Gjennomføringen av forsøkene fra 1. januar neste år gjør det nødvendig med en del justeringer innenfor allerede framlagte forslag til statsbudsjett. Forslag til slike justeringer er lagt fram i statsråd i dag, i en tilleggsproposisjon.Til redaksjonen
For nærmere opplysninger – se: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 2 (2003-2004) Forsøk innenfor samferdselsområdet