Historisk arkiv

Samferdselsdepartementet

Sivil lufthavn ved Moss lufthavn, Rygge: Forsvaret ved Generalinspektøren for Luftforsvaret får konsesjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Forsvaret ved Generalinspektøren for Luftforsvaret har i statsråd i dag fått konsesjon til å anlegge, drive og inneha sivil lufthavn ved Moss lufthavn, Rygge i Østfold. Konsesjonen gjelder for ti år, regnet fra 19. november 2004. (19.11.04)

Pressemelding

Nr.: 147/04
Dato: 19.11.04

Sivil lufthavn ved Moss lufthavn, Rygge: Forsvaret ved Generalinspektøren for Luftforsvaret får konsesjon

Forsvaret ved Generalinspektøren for Luftforsvaret har i statsråd i dag fått konsesjon til å anlegge, drive og inneha sivil lufthavn ved Moss lufthavn, Rygge i Østfold. Konsesjonen gjelder for ti år, regnet fra 19. november 2004.

- Jeg er fornøyd med at det nå legges til rette for at folk i denne delen av landet kan få et bedre tilbud, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Etableringen av sivil lufthavn på Rygge er et privat initiativ. Tilbudet til passasjerene vil bli etablert når Forsvaret har inngått de nødvendige avtaler med Rygge Sivile Lufthavn AS, og når dette selskapet har finansiert og fysisk lagt til rette for etableringen av en sivil lufthavn.

Luftforsvaret vil ha det styringsmessige ansvaret for den daglige drift av Moss lufthavn, Rygge, innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende konsesjonsvilkår og basert på nærmere avtaler med sivil operatør, det vil si Rygge Sivile Lufthavn AS. Dette selskapet skal dekke alle kostnader som Forsvaret påføres som følge av planlegging, prosjektering, etablering, drift og vedlikehold av den sivile lufthavnen.

Ved høyere trafikk enn 750 000 flyreisende per år, må konsesjonsinnehaver gi varsel om dette, og konsesjon for videre utvikling og drift av den sivile lufthavnen må vurderes på nytt både ut fra miljømessige og allmenne hensyn.

Andre myndighetstillatelser enn de som kan gis av luftfartsmyndighetene, og som angår driften av lufthavnen, forutsettes å foreligge før lufthavnen åpner for drift. Utslippstillatelse etter forurensningsloven er for tiden under behandling hos Fylkesmannen i Østfold, med Miljøverndepartementet som klagemyndighet.Til redaksjonen:
For nærmere opplysninger, blant annet om konsesjonsvilkår, se Kongelig resolusjon av 19. november 2004