Historisk arkiv

Statsbudsjett 2006: "Kollektivtransport for alle": 50 millioner kroner til ny tilskuddsordning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Pressemelding

Nr.: 124/05
Dato: 14.10.05

Statsbudsjettet 2006:

"Kollektivtransport for alle": 50 millioner kroner til ny tilskuddsordning

Regjeringen går inn for at det over statsbudsjettet for 2006 skal bevilges 50 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for å bedre tilgjengeligheten til kollektivtransporten.

Den nye tilskuddsordningen er en del av tilgjengelighetsprogrammet BRA (Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring). Programmet skal bidra til at flere kan benytte kollektive transportmiddel fra "start til mål", uten behov for spesielle løsninger. Tilskuddsordningen skal delfinansiere kommunale og fylkeskommunale tiltak som bedrer tilgjengeligheten. Vegdirektoratet vil få i oppgave å administrere midlene for å sikre en best mulig samordning av den samlede innsatsen for bedre tilgjengelighet.

- God tilgjengelighet for forflyttningshemmede fører også til god tilgjengelighet for andre brukergrupper, og bidrar til å øke kollektivtransportens konkurransekraft, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

I tillegg til bevilgningene til den nye tilskuddsordningen, er det over de ordinære budsjettene til Jernbaneverket, Statens vegvesen og Avinor satt av betydelige midler for å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig for alle. Alle nye utbyggingsprosjekt og utbedring av gammel infrastruktur skal gjennomføres etter prinsippene for universell utforming. Det vil si at det ordinære transporttilbudet mest mulig skal utformes slik at det også kan brukes av personer med nedsatt funksjonsevne. For å sikre at arbeidet med å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig blir fulgt opp, vil Samferdselsdepartementet skjerpe kravene til rapportering i veg- og banesektoren.

Bedre reiseinformasjon

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide planer for hvordan man kan opprette et konkurransenøytralt, landsdekkende informasjonssystem for kollektivtransporten. Et slikt system skal gi den reisende lett tilgjengelig informasjon om hele reisetilbudet, "fra start til mål". Informasjonssystemet skal også legge til rette for at funksjonshemmede kan få opplysninger om de rutene som passer best for reisende med spesielle behov.

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede

11,2 millioner kroner er foreslått til Samferdselsdepartementets medvirkning i forsøksordninger med tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede. Ordningene skal bidra til at funksjonshemmede arbeidstakere og studenter får større mulighet til å delta aktivt i arbeidsliv og utdanning.