Historisk arkiv

Pressemelding fra styringsgruppe for utarbeidelse av rapporten: "Samordningsorgan for kollektivtransport i det sentrale Østlandsområdet.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

25. juni 2003

Styringsgruppe forutarbeidelse av rapporten: "Samordningsorgan for kollektivtransport i det sentrale Østlandsområdet".

Pressemelding

Det er behov for et samordningsorgan for kollektivtransporten i det sentrale Østlands-området. Et slikt samordningsorgan er et viktig virkemiddel for å utvikle et bedre og mer helhetlig kollektivtilbud, som kan medvirke til en økning i andelen kollektivreiser. Formålet med samordningsorganet bør være å sikre at politiske prioriteringer når det gjelder ressurser og tiltak for kollektivtransport ses i sammenheng og utnyttes effektivt.

For å gi et grunnlag for beslutning om etablering av et samordningsorgan for kollektivtransporten i det sentrale Østlands-området har Samferdselsdepartementet gått sammen med Oslo kommune, Østfold fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Akershus fylkeskommune om å få utarbeidet en rapport. Rapporten gir innledningsvis en vurdering av de areal- og transportpolitiske utfordringene i det sentrale Østlands-området, og drøfter oppgaver, roller og ansvar for samordningsorganet, samt geografisk avgrensing og videreutvikling.

Arbeidet med rapporten har vært ledet av en politisk styringsgruppe sammensatt av samferdselsministeren, fylkesordførerne i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner og byråden for miljø og samferdsel i Oslo.

Medlemmene i styringsgruppen mener foreliggende rapport er et godt grunnlag for høring blant de berørte parter og påfølgende beslutning i saken. -Vi vil understreke at det er opp til Oslo kommune, fylkeskommunene og Samferdselsdepartementet å ta endelig stilling til rapportens innhold. Medlemmene tar sikte på at endelige beslutninger hos de respektive parter skal være fattet før 1. oktober 2003, slik at samordningsorganet kan etableres fra 1. januar 2004, sier medlemmene i styringsgruppen.
Til redaksjonen:

Styringsgruppen for utarbeidelse av rapporten: "Samordningsorgan for kollektivtransport i det sentrale Østlandsområdet " har følgende medlemmer:

Samferdselsminister Torild Skogsholm
Byråd Hilde Barstad, Oslo kommune
Fylkesordfører Arne Øren, Østfold fylkeskommune
Fylkesordfører Tor Ottar Karlsen, Buskerud fylkeskommune
Fylkesordfører Ragnar Kristoffersen, Akershus fylkeskommune