Historisk arkiv

Nytt direktorat fører tiloverføring av saker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 91/2003
Dato: 27. juni 2003

Nytt direktorat fører til
overføring av saker


Kongen har i statsråd i dag, med virkning fra 1. juli 2003, overført ansvar for brann- og elsikkerhet fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Barne- og familiedepartementet til Justis- og politidepartementet. Bakgrunnen er at det fra 1. september 2003 vil bli opprettet et direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal utgå fra Direktoratet for brann- og elsikkerhet, som nå ligger under Arbeids- og administrasjons­departementet, og fra Direktoratet for sivilt beredskap, som ligger under Justis- og politidepartementet.

Overføringen innebærer at det administrative ansvaret for Direktoratet for brann- og elsikkerhet flyttes fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til Justisdepartementet.

Samtidig overtar Justisdepartementet fra 1. juli 2003 Arbeids- og administrasjons­departementets ansvar for forvaltningen av lov om brannvern, lov om tilsyn med elektriske anlegg, lov om brannfarlige varer, og lov om eksplosive varer. Overføringen omfatter imidlertid ikke forvaltningsansvar i forhold til sikkerheten ved petroleums­virksomheten på Kårstø, Sture, Kollsnes, Mongstad, Tjeldbergodden, Melkøya og Slagentangen, og eventuelle nye anlegg av denne typen. Dette vil inngå i det fremtidige Petroleumstilsynet.

Overføringen innebærer også at Justisdepartementet fra 1. juli 2003 overtar Barne- og familiedepartementets myndighet og forvaltningsansvar etter lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester.