Historisk arkiv

Endringer i regjeringen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

I statsråd på Slottet i dag er det gjort endringer i regjeringen . (18.06.04)

Pressemelding

Nr.: 100/2004
Dato: 18. juni 2004

Endringer i regjeringen

I statsråd på Slottet i dag klokken 11.00 er det gjort følgende endringer i regjeringen.


Statsråd Dagfinn Høybråten slutter som statsråd for helsesaker og overtar ansvaret for arbeids- og sosialsaker. Det vil senere bli opprettet et nytt Arbeids- og sosialdepartement, hvor deler av det nåværende Arbeids- og administrasjonsdepartementet, deler av det nåværende Sosialdepartementet og deler av Kommunal- og regionaldepartementet vil inngå.

Statsråd Ansgar Gabrielsen slutter som statsråd for nærings- og handelssaker og overtar ansvaret for helsesaker samt ansvaret for tiltak for rusmiddelmisbrukere og pleie- og omsorgstjenester. Det vil senere bli opprettet et nytt Helse- og omsorgsdepartement.

Statsråd Børge Brende slutter som statsråd for miljøsaker og overtar ansvaret for Nærings- og handelsdepartementet.

Statsråd Morten Andreas Meyer beholder ansvaret for moderniseringssaker og administrasjonssaker. Han får ansvaret for koordinering av IT-politikken og et utvidet ansvar for konkurransepolitikken. Han skal ikke lenger ha ansvaret for arbeidssaker. Det vil senere bli opprettet et nytt Moderniseringsdepartement bestående av de delene av Arbeids- og administrasjonsdepartementet som ikke skal inngå i det nye Arbeids- og sosialdepartementet og enkelte oppgaver som i dag ligger i Nærings- og handelsdepartementet, herunder ansvaret for koordinering av IT-politikken.

Statssekretær Thorhild Widvey er utnevnt som statstråd med ansvar for olje- og energisaker.

Siviløkonom Knut Arild Hareide er utnevnt som statsråd med ansvar for miljøsaker.

Det er besluttet å endre navnet på Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet til henholdvis Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Tidspunktet for endringene vil bli fastsatt senere.

Statsrådene Einar Steensnæs og Ingjerd Schou er med virkning fra i dag kl. 14.00 meddelt avskjed i nåde.

Nærmere om endringene: (Tidspunkt for nøkkeloverrekkelser)

Med virkning fra i dag kl. 14.00 overtar statsråd Høybråten ansvaret for arbeids- og sosialsaker. Det vil senest fra 1. januar 2005 bli opprettet et nytt Arbeids- og sosialdepartement (ASD). Hovedfokus for det nye departementet vil være å utforme en helhetlig politikk for arbeidsmarked, arbeidsliv og levekår, arbeidsrettede ytelser, sosiale stønader og pensjoner. Departementet skal videre ha et hovedansvar for å koordinere bekjempelsen av fattigdom og ansvaret for å samordne alkohol- og narkotikapolitikken. Et viktig hensyn ved opprettelsen av det nye departementet er å få samlet hos én statsråd det politiske ansvaret for arbeidsmarkedstjenester, trygd, og sosialhjelp. Videre vil en få et større helhetsansvar for oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Det nye departementet vil bestå av deler av dagens Arbeids- og administrasjonsdepartement, deler av dagens Sosialdepartement og deler av Kommunal- og regionaldepartementet.

Statsråd Høybråten overtar med virkning fra i dag klokken 14.00 ansvaret for å bestyre de avdelinger, enheter og staber som skal inngå i det nye Arbeids- og sosialdepartementet. Disse er: Arbeidsavdelingen, Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen og Inntektspolitisk stab i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Trygdeavdelingen, Seksjon for levekår og Seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk i Sosialpolitisk avdeling og Samordningsprosjektet i Sosialdepartementet og Tariffrettseksjonen i Kommunal- og regionaldepartementet. Han overtar videre ansvaret for å bestyre Statsrådsseksjonen, Departementsrådens kontor, Administrasjons- og budsjettavdelingen, og Presse- og informasjonsenheten i det nåværende Sosialdepartementet.

Statsråd Høybråten fratrer etter søknad fra stillingen som direktør for Rikstrygdeverket (trygdedirektør). Han omplasseres og vil etter at han har gått ut av regjeringen stilles til rådighet for Arbeids- og administrasjonsdepartementet for spesielle oppdrag ut gjenstående del av åremålsperioden.

Statsråd Gabrielsen overtar med virkning fra i dag kl. 14.00 styret av Helsedepartementet samt ansvaret for å bestyre Seksjon for kommunalpolitikk, Seksjon for tjenester og Seksjon for fellessaker i Sosialpolitisk avdeling i Sosialdepartementet. Senest fra 1. januar 2005 vil det bli opprettet et nytt Helse- og omsorgsdepartement (HOD). Hovedfokus for det nye Helse- og omsorgsdepartementet vil være å utforme en helhetlig politikk for helsetjenester (primærhelsetjenester og spesialisthelsetjenester), pleie- og omsorgstjenester og tiltak for rusmisbrukere.

Statsråd Meyer får ansvaret for moderniseringssaker. Senest fra 1. januar 2005 skal det opprettes et nytt Moderniseringsdepartement (MOD). I tillegg til å få ansvaret for de saksområder i dagens Arbeids- og administrasjonsdepartement som ikke skal inngå i det nye Arbeids- og sosialdepartementet, vil det nye departementet overta ansvaret for å koordinere IT-politikken og næringsrettet offentlig konkurransepolitikk fra Nærings- og handelsdepartementet. Statsråd Meyer overtar med virkning fra i dag kl. 14.00 ansvar for de saksområder som skal inngå i det nye Moderniseringsdepartementet.

Fra i dag klokken 14.00 overtar statsråd Brende styret av Nærings- og handelsdepartementet, med unntak av Seksjon for IT-sikkerhet og infrastruktur og Seksjon for e-handel og informasjonsøkonomi og Seksjon for næringsrettet offentlig konkurransepolitikk og skipsfart.

Med virkning fra i dag klokken 14.00 utnevnes statssekretær Widvey som statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet.

Fra samme tidspunkt utnevnes siviløkonom Hareide til statsråd og sjef for Miljøverndepartementet.

Det er i statsråd på Slottet i dag videre besluttet at Landbruksdepartementet skal endre navn til Landbruks- og matdepartementet og at Fiskeridepartementet skal endre navn til Fiskeri- og kystdepartementet. Disse navneendringene er begrunnet med at departementenes faktiske ansvarsområder bedre skal reflekteres i departementsnavnene. Navneendringene skal iverksettes fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Etter dagens endringer er regjeringens sammensetning som vist nedenfor:

Regjeringen er en mindretallsregjering utgått fra Høyre (H), Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre (V).

Formelt er det bare statsministeren og utenriksministeren som utnevnes til ministre. I dagligtalen brukes imidlertid også betegnelsen minister for øvrige statsråder med en kort angivelse av saksområdet eller saksområdene de er ansvarlige for. I parentes etter statsrådenes navn er slike korte ministerbetegnelser tatt med i listen nedenfor.

Statsminister
Kjell Magne Bondevik (KrF)

Utenriksminister
Jan Petersen (H)

Statsråd og sjef for Kommunal- og regionaldepartementet
Erna Solberg (H) (kommunal- og regionalminister)

Statsråd og ansvarlig for arbeids- og sosialsaker,
(sjef for Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, Arbeidsavdelingen og Inntektspolitisk stab i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Trygdeavdelingen, Administrasjons- og budsjettavdelingen, Seksjon for levekår og Seksjon for alkohol- og narkotikapolitikk i Sosialpolitisk avdeling, Samordningsprosjektet, Statsrådsseksjonen, Departementsrådens kontor og Presse- og informasjonsenheten i Sosialdepartementet og Tariffrettseksjonen i Kommunal- og regionaldepartementet)

- fra senest 1. januar 2005 sjef for et planlagt nytt Arbeids- og sosialdepartement
Dagfinn Høybråten (KrF) (arbeids- og sosialminister)

Statsråd og sjef for Landbruksdepartementet
- fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer, sjef for Landbruks- og matdepartementet
Lars Sponheim (V) (landbruks- og matminister)

Statsråd og sjef for Finansdepartementet
Per-Kristian Foss (H) (finansminister)

Statsråd og sjef for Justis- og politidepartementet
Odd Einar Dørum (V) (justisminister)

Statsråd og sjef for Kultur- og kirkedepartementet
Valgerd Svarstad Haugland (KrF) (kultur- og kirkeminister)

Statsråd i Utenriksdepartementet, sjef for utviklingssakene, utenriksministerens stedfortreder
Hilde Frafjord Johnson (KrF) (utviklingsminister)

Statsråd og sjef for Barne- og familiedepartementet
Laila Dåvøy (KrF) (barne- og familieminister)

Statsråd og sjef for Utdannings- og forskningsdepartementet
Kristin Clemet (H) (utdannings- og forskningsminister)

Statsråd og sjef for Fiskeridepartementet
- fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer, sjef for Fiskeri- og kystdepartementet
Svein Ludvigsen (H) (fiskeri- og kystminister)

Statsråd og sjef for Helsedepartementet samt ansvarlig for Seksjon for kommunalpolitikk, Seksjon for tjenester og Seksjon for fellessaker i Sosialpolitisk avdeling i Sosialdepartementet
- fra senest 1. januar 2005 sjef for et planlagt nytt Helse- og omsorgsdepartement
Statsråd Ansgar Gabrielsen (H) (helse- og omsorgsminister)

Statsråd og sjef for Samferdselsdepartementet
Torild Skogsholm (V) (samferdselsminister)

Statsråd og sjef for Forsvarsdepartementet
Kristin Krohn Devold (H) (forsvarsminister)

Statsråd og sjef for Nærings- og handelsdepartementet med unntak avSeksjon for IT-sikkerhet og infrastruktur og Seksjon for e-handel og informasjonsøkonomi i Avdeling for IT-politikk og Seksjon for næringsrettet offentlig konkurransepolitikk i Avdeling for næringsregulering og skipsfart
Børge Brende (H) (nærings- og handelsminister)

Statsråd og ansvarlig for moderniseringssaker,
(sjef for Avdeling for statlig forvaltning, Avdeling for omstilling og personalpolitikk, Forhandlingsstaben, Konkurransepolitisk avdeling, Økonomisk analyseenhet, Statsrådsseksjonen, Organisasjons-, personal-, administrasjons- og ledelsesenheten, Budsjett-, regnskaps- og økonomienheten og Informasjonsenheten
i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Seksjon for IT-sikkerhet og infrastruktur og Seksjon for e-handel og informasjonsøkonomi i Avdeling for IT-politikk og Seksjon for næringsrettet offentlig konkurransepolitikk i Avdeling for næringsregulering og skipsfarti Nærings- og handelsdepartementet)
- fra senest 1. januar 2005 sjef for et planlagt nytt Moderniseringsdepartement
Morten Andreas Meyer (H) (moderniseringsminister)

Statsråd og sjef for Olje- og energidepartementet
Thorhild Widvey (H) (olje- og energiminister)

Statsråd og sjef for Miljøverndepartementet
Knut Arild Hareide (KrF) (miljøvernminister)