Historisk arkiv

Omorganisering av departementene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag besluttet at den omorganiseringen av departementene som ble varslet 18. juni i år, skal gjelde fra i dag – fredag 1. oktober 2004. ( 01.10.04)

Pressemelding

Nr.: 162/2004
Dato: 1. oktober 2004

Omorganisering av
departementene


Kongen har i statsråd i dag besluttet at den omorganiseringen av departementene som ble varslet 18. juni i år, skal gjelde fra i dag – fredag 1. oktober 2004.

Omorganiseringen innebærer at det opprettes et Arbeids- og sosialdepartement, et Helse- og omsorgsdepartement og et Moderniseringsdepartement. Samtidig endrer Landbruksdepartementet navn til Landbruks- og matdepartementet, og Fiskeridepartementet til Fiskeri- og kystdepartementet.

Sosialdepartementet, Helsedepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet nedlegges fra i dag.

I tråd med den ansvarsdelingen som ble fastsatt i statsråd 18. juni 2004, overtar statsråd Dagfinn Høybråten styringen av Arbeids- og sosialdepartementet, statsråd Ansgar Gabrielsen styringen av Helse- og omsorgsdepartementet og statsråd Morten Andreas Meyer styringen av Moderniseringsdepartementet.

Departementsråd Ellen Seip er utnevnt til departementsråd i Arbeids- og sosialdepartementet, departementsråd Anne Kari Lande Hasle til departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet og departementsråd Karin Moe Røisland til departementsråd i Moderniseringsdepartementet.

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)
Departementet består av deler av det tidligere Sosialdepartementet, deler av det tidligere Arbeids- og administrasjonsdepartementet og deler av Kommunal- og regionaldepartementet. Departementet har følgende avdelinger: arbeidsavdeling, arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdeling, trygdeavdeling, sosialpolitisk avdeling og administrasjons- og budsjettavdeling.

ASD har ansvar for følgende underliggende virksomheter: Aetat, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Trygdeetaten, Pensjonstrygden for sjømenn, Statens institutt for rusmiddelforskning, AS Vinmonopolet, Trygderetten, Riksmeklingsmannen, Arbeidsretten og Arbeidsforskningsinstituttet AS. Forvaltningsansvaret for statens eierinteresser i Arbeidsforskningsinstituttet AS vil fra 1. januar 2005 bli overført til Utdannings- og forskningsdepartementet.

ASD har ansvar også for oppgaver i Sosial- og helsedirektoratet. Det gjelder de deler av sosialpolitikken som er delegert fra ASD til Sosial- og helsedirektoratet. ASD har ansvar også for bestemte oppgaver i Helsetilsynet, ved at Helsetilsynet er delegert forvaltningsmyndighet på kommunale vedtak etter Lov om sosiale tjenester.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
Departementet består av hele det tidligere Helsedepartementet og deler av det tidligere Sosialdepartementet. Departementet har følgende avdelinger: helsetjenesteavdeling, sosialtjenesteavdeling, folkehelseavdeling, helserettsavdeling, eieravdeling, administrasjonsavdeling og budsjett- og økonomiavdeling.

HOD har ansvar for følgende underliggende virksomheter: de regionale helseforetakene, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Norsk pasientskadeerstatning, Sosial- og helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Statens legemiddelverk og Statens strålevern.

Moderniseringsdepartementet (MOD)
Departementet består av det meste av det tidligere Arbeids- og administrasjonsdepartementet og deler av Nærings- og handelsdepartementet. Departementet har følgende avdelinger: administrasjonsavdeling, avdeling for omstilling og personalpolitikk, avdeling for statlig forvaltning, konkurransepolitisk avdeling, IT-politisk avdeling, økonomisk analyseenhet og forhandlingsstab.

MOD har ansvar for følgende underliggende virksomheter: fylkesmennene, Konkurransetilsynet, Statens Pensjonskasse, Statsbygg, Statens forvaltningstjeneste, Datatilsynet og Statskonsult AS.

Moderniseringsdepartementet er kontaktdepartement for Kongehuset og Det kongelige hoff.

Navneendringene til Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) medfører ingen endringer i disse departementenes ansvarsområder.