Historisk arkiv

335 millioner mer til fattigdomstiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

I budsjettet for 2003 foreslår regjeringen å styrke innsatsen mot fattigdom med 335 millioner kroner, blant annet gjennom å opprette målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtids mottakere av sosialhjelp og ved forbedringer i bostøtteordningen for barnefamilier og stønadsordningene for enslige forsørgere (3.10.02).

Pressemelding

Nr.: 32
Dato: 03.10.02

335 millioner mer til fattigdomstiltak

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2003 å styrke innsatsen mot fattigdom med 335 millioner kroner. Regjeringen oppretter målrettede arbeidsmarkedstiltak for langtids mottakere av sosialhjelp. Det foreslås også forbedringer i bostøtteordningen for barnefamilier og stønadsordningene for enslige forsørgere.

- Hovedstrategien for å bekjempe fattigdomsproblemene er å hjelpe flere til arbeid. Regjeringen ønsker å styrke evnen til selvforsørgelse og tilknytning til arbeidslivet for å forebygge fattigdom og for å hjelpe personer ut av fattigdom, sier sosialminister Ingjerd Schou, som fredag 4. oktober kl 12.30 legger frem Stortingsmeldingen med regjeringens tiltaksplan mot fattigdom.

I Statsbudsjettet for 2003 foreslår regjeringen følgende tiltak, med en samlet ramme på 335 mill. kr:

Arbeidsmarkedstiltak for langtids sosialhjelpsmottakere

142 mill kr

Arbeidsmarkedsrettet kvalifisering for innvandrere

33 mill kr

Utvidet stønadsrett for enslige forsørgere under utdanning

35 mill kr

Forbedringer i bostøtteordningen for barnefamilier

77 mill kr

Styrking av oppfølgingstjenester for bostedsløse

30 mill kr

Tiltak for å hindre frafall fra videregående opplæring

8 mill kr

Tilskudd til storbytiltak for ungdom

2,5 mill kr

Tiltak mot fattigdom gjennom frivillige organisasjoner

2,5 mill kr

Evaluering og sosial rapportering. Gjennomgang av velferdsordninger

5 mill kr

Regjeringen foreslår 175 mill. kroner til målrettede arbeidsmarkedstiltak for å følge opp tiltaksplanen mot fattigdom. Dette gir grunnlag for 1 200 – 1 300 målrettede plasser til arbeidsmarkedstiltak i 2003, samt ressurser til oppfølging av deltakerne på arbeidsmarkedstiltak. Tiltaksplassene fordeler seg med om lag 1 000 plasser til langtids sosialhjelpsmottakere og om lag 300 plasser til kvalifiseringstiltak for innvandrere.

  • Fattigdom er i stor grad et resultat av manglende deltakelse i arbeidslivet. En hovedstrategi i regjeringens arbeid for å bekjempe fattigdom er å gi flest mulig anledning til å vinne innpass i arbeidslivet. Målrettet bruk av arbeidsmarkedstiltak for å tilføre kvalifikasjoner det er behov for, er en viktig del av arbeidet, understreker statsråd Victor D. Norman.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Gunnar Tveiten, tlf. 22 24 86 20